Dossier: Oostvaarderswold

Flevoland 26 april 2017
Het aan elkaar knopen van natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen en de Veluwe, wordt in politiek Den Haag weer serieus besproken. Dit nadat een paar jaar geleden juist een streep was gezet door het Oostvaarderswold. Dat project moest zo’n verbinding tot stand brengen.  Regeerakkoord Een akkoord tussen milieuspecialisten van zes politieke partijen heeft nu een tekst opgeleverd die volgens hen zo kan worden overgenomen in het regeerakkoord. Het gaat om de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. De aanleg van een Nationaal Natuurnetwerk wordt door hen als specifiek plan genoemd. Andere ideeën zijn het sluiten van alle kolencentrales, het vergaand verminderen van de Groningse gaswinning, een hogere belasting op vervuilende activiteiten en het verplichten van elektrische auto’s vanaf 2025. Vraagtekens Of de plannen plannen ook daadwerkelijk worden overgenomen in het regeerakkoord is nog lang niet zeker. Maar “deze partijen laten zien dat een compromis op het thema klimaat en duurzaamheid goed mogelijk is”, zeggen de initiatiefnemers.  Kritiek De plannen voor het Oostvaarderswold hebben altijd op veel kritiek kunnen rekenen van boeren in het gebied. Zij zouden hun landbouwgrond dan namelijk moeten afstaan voor de natuur. Nadat het Rijk in 2010 had besloten het plan niet uit te voeren, heeft de provincie Flevoland nog geprobeerd het alsnog voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk werd in 2013 definitief de stekker uit het plan getrokken. Reactie Provincie In een reactie zegt de provincie nu: "We hebben het voorstel gezien en zijn benieuwd of - en hoe - dat in het regeerakkoord wordt uitgewerkt." Er is volgens een woordvoerder geen sprake van dat de provincie op dit moment concrete plannen aan het maken is.
Flevoland 11 maart 2017
GroenLinks wil de natuurzone Oostvaarderswold terug op de politieke agenda. In het verkiezingsprogramma van de partij staat het gebied alsnog moet worden aangelegd. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker zette in 2010 een streep door het project. Paul Vermast, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks uit Dronten, ziet het Oostvaarderswold als "een prachtige kans die je niet moet laten lopen". In het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat zaterdag wordt uitgezonden, noemt Vermast het project een oplossing voor de huidige discussie over de kudde grote grazers in de Oostvaardersplassen. De dieren krijgen met het Oostvaarderswold een groter gebied tot hun beschikking. Vermast wijst daarnaast op cijfers van de provincie Flevoland, dat de aanleg van Oostvaarderswold ruim 6000 banen zou opleveren.
Flevoland 27 september 2013
Het nieuwe natuurbeleid in Flevoland kan op enthousiasme rekenen bij staatssecretaris Sharon Dijksma. Dat zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman, na gesprekken met Dijksma over de nieuwe Flevolandse aanpak. Dijksma's voorganger Henk Bleker haalde een streep door de aanleg van de grote natuurzone Oostvaarderswold. De provincie wil zich nu richten op kleinere projecten dichter bij de burgers. In de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken zegt gedeputeerde Appelman dat hij daarvoor de ruimte krijgt van de staatssecretaris, en dat Dijksma Flevolandse projecten wil gebruiken als voorbeeld voor haar eigen beleid.
Flevoland 11 april 2013
Het Rijk zal niet dwarsliggen als de provincie landbouwgrond wil verkopen in het gebied waar de natuurzone Oostvaarderswold was gepland. Wel is verkoop aan voorwaarden gebonden. Dat antwoordt staatssecretaris Sharon Dijksma op vragen van de PvdA. Als de provincie gronden wil verkopen die in het verleden met rijkssubsidie zijn aangekocht, dan moet de opbrengst in natuurontwikkeling worden geïnvesteerd. De staatssecretaris vindt het onwenselijk dat boeren grond voor minder geld kunnen terugkopen dan waarvoor ze die destijds aan de provincie hebben verkocht. Dijksma kondigt verder aan binnenkort met de provincie en betrokken gemeenten in gesprek te gaan over de nieuwste natuurplannen van Flevoland.
Flevoland 8 maart 2013
De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken met de provincie Flevoland gaat praten over het Oostvaarderswold. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van het besluit van Flevoland om te stoppen met de ontwikkeling van die natuurzone. Jacobi wil van de staatssecretaris weten of de eerder voor Oostvaarderswold bestemde gronden verkocht mogen worden of gereserveerd moeten blijven voor toekomstige natuurontwikkeling.
Flevoland 27 februari 2013
Ook de PvdA in Provinciale Staten houdt niet langer vast aan het Oostvaarderswold. Dat bleek woensdagavond tijdens de bespreking van het rapport Bekker in de Staten. De PvdA hield de afgelopen weken angstvallig de kaarten tegen de borst, toen andere partijen zich al achter het plan van Bekker schaarden: geen verbindingszone, maar natuurontwikkeling op andere plaatsen in de provincie. Alle partijen in Provinciale Staten willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor de boeren in het gebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Gedeputeerde Nico Appelman beloofde de Statenleden voor 1 juli te hebben uitgezocht wat er juridisch mogelijk is met de daar aangekochte gronden.
Flevoland 8 februari 2013
De politiek is geen steek opgeschoten met het rapport van oud-topambtenaar Roel Bekker over het Flevolandse natuurbeleid. Dat zegt D66-fractievoorzitter Michiel Rijsberman zondag bij Omroep Flevoland in het programma 'Over Flevoland Gesproken'. Bekker moest een uitweg vinden uit de impasse die was ontstaan, nadat de plannen voor de natuurzone Oostvaarderswold waren vastgelopen. Maar zijn advies heeft alleen maar mist veroorzaakt, omdat Bekker volgens Rijsberman te weinig van natuur afweet.
Flevoland 6 februari 2013
De Land- en Tuinbouworganisatie LTO is blij met de bevindingen van Oostvaarderswold-onderzoeker Roel Bekker. Maar ze vindt het jammer dat de deur voor natuurontwikkeling op een kier blijft staan. Woensdag besloot de provincie op advies van Bekker te stoppen met natuurontwikkeling in het Oostvaarderswoldgebied en een pauze van vijf jaar in te lassen. Arnold Michielsen van LTO had liever gezien dat de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en Zeewolde definitief van tafel geveegd zou zijn. Het advies van Bekker aan de provicie om te werken aan een betere relatie met de boeren juicht Michielsen toe. Hij ziet graag dat de verantwoordelijke provinciebestuurder zelf het gebied in gaat om de nieuwe situatie te bespreken.
Flevoland 6 februari 2013
Er wordt binnen Provinciale Staten wisselend gereageerd op het advies van Roel Bekker over natuurontwikkeling in Flevoland. Bekker adviseert de provincie om te stoppen met de aanleg van een verbindingszone tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen, iets waar jarenlang aan gewerkt werd. In plaats daarvan zou er andere natuur moeten worden ontwikkeld. Collegepartijen CDA en VVD noemen het een goed rapport en kunnen zich vinden in het advies. De oppositiepartijen GroenLinks en D66 noemen het rapport in een eerste reactie slecht en oppervlakkig en zetten grote vraagtekens bij de conclusies. De PvdA, die groot voorstander is van een verbindingszone, wil nog geen reactie geven. Op 27 februari wordt het rapport in Provinciale Staten inhoudelijk besproken.
Flevoland 6 februari 2013
De provincie stopt met natuurontwikkeling in het Oostvaarderswoldgebied. Het college van Gedeputeerde Staten neemt het advies over van hoogleraar Roel Bekker, die de afgelopen maanden het Open Planproces natuur leidde. Hij concludeert dat het plan natuurlijke overtuigingskracht mist. Het aanleggen van de ecologische zone lijkt vooral bovenprovinciale belangen te dienen. Bovendien is de verbindingszone kostbaar. Daarom stelt Bekker voor om een rustpauze van vijf jaar in te lassen. In die periode mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet en is er tijd voor nader overleg. Bekker ziet genoeg andere mogelijkheden om de Flevolandse natuurwaarde te versterken. Daarbij gaat het om projecten verspreid over de provincie, zoals de natuur rond Almere, ten oosten van Dronten en de Markerwadden. De hoogleraar adviseert de provincie om deze gebieden in fases te ontwikkelen. Opvallend is dat Bekker meer dan eens opmerkt dat de relatie tussen de boeren in het Oostvaarderswoldgebied en de provincie ernstig geschaad is door de slepende situatie. Er zal veel aandacht besteed moeten worden aan het verbeteren van de verhoudingen en het herstellen van het vertrouwen, vindt Bekker.
Flevoland 5 februari 2013
Hoogleraar Roel Bekker van de Universiteit Leiden presenteert woensdag op het provinciehuis in Lelystad zijn eindrapport over de natuur in Flevoland. Bekker is door de Provinciale Staten gevraagd om in beeld te brengen hoe de natuur in de provincie het beste kan worden ontwikkeld, nu de plannen voor Oostvaarderswold zijn afgeketst. Over de inhoud van het eindrapport wordt woensdagochtend meer bekend. In het conceptrapport van Bekker staat dat de natuur op een heel brede manier moet worden ontwikkeld. Er moet niet worden ingezet op één project, zoals bij het Oostvaarderswold, maar op meerdere en verschillende projecten. De hoogleraar zal naar aanleiding van zijn onderzoek advies geven aan de Staten over de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland.
Flevoland 21 januari 2013
De natuur in Flevoland moet op een heel brede manier worden ontwikkeld. Er moet niet worden ingezet op één project, zoals bij het Oostvaarderswold, maar op meerdere en verschillende projecten. Dat staat in het conceptrapport van Roel Bekker. Hij is door Provinciale Staten gevraagd om in beeld te brengen hoe de natuur in provincie kan worden ontwikkeld, nu de plannen voor Oostvaarderswold zijn afgeketst. Volgens Bekker bestaat in Flevoland het meeste draagvlak voor het verbeteren en vergroten van bestaande natuurgebieden. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur zou een sterk accent moeten liggen op het gebied rond Almere, omdat daar de meeste mensen wonen. Ook ziet Bekker nog steeds goede kansen voor een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Het rapport legt de nadruk op een kleine uitvoering, maar sluit een een grote variant niet uit. Om dit alles financieel haalbaar te maken zouden eerder aangekochte landbouwpercelen verkocht of geruild moeten worden. Bovendien kunnen projecten gefaseerd en flexibel worden uitgevoerd.Het rapport van Bekker wordt volgende maand aan het provinciebestuur aangeboden. Dan zal ook duidelijk worden welke kant de provincie met natuurontwikkeling op wil.
Flevoland 27 december 2012
Staatsbosbeheer heeft een alternatief bedacht om toch een natuurgebied te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en Zeewolde. Het idee is gebaseerd op de smalle strook bestaande natuur langs de Adelaarstocht. Aan de bovenkant bij Almere zouden extra hectares natuur en recreatie ontwikkeld moeten worden, net als aan de onderkant bij het Horsterwold in Zeewolde. Volgens Staatsbosbeheer kan dit gerealiseerd worden door vrijwillige kavelruil tussen boeren, de provincie, het Flevolandschap en Staatsbosbeheer zelf. Roel Bekker die de discussie over natuurontwikkeling in Flevoland leidt, noemt het idee een nuttige bijdrage. Bekker zal in februari zijn eindconclusie presenteren.
Flevoland 31 oktober 2012
De VVD in Flevoland ziet niks in het voorstel van het nieuwe kabinet om de ecologische hoofdstructuur met verbindingszones alsnog aan te leggen. Het vorige kabinet schoot die plannen af. Daarmee werd er ook een streep gezet door de aanleg van de natuurzone Oostvaarderswold tussen Lelystad en Zeewolde. Maar de nieuwe regering wil er toch weer mee verder. De Flevolandse VVD vindt de brede discussie die op dit moment in Flevoland wordt gevoerd over natuurontwikkeling belangrijker. De uitkomst daarvan is voor de liberalen leidend. Begin volgend jaar worden de resultaten van de discussie gepresenteerd.
Zeewolde 30 oktober 2012
Boeren in het gebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold in Zeewolde zijn boos over het regeerakkoord. De afspraken tussen de PvdA en de VVD laten de mogelijkheid open dat op hun grond alsnog de natuurzone Oostvaarderswold wordt aangelegd. Het nieuwe kabinet wil namelijk dat de ecologische hoofdstructuur inclusief verbindingszones toch wordt uitgevoerd. De vorige regering had dit grotendeels afgeserveerd. Daarom dachten de boeren dat ze de strijd met Oostvaarderswold hadden gewonnen. Maar het is de landbouwers nu weer onduidelijk geworden wat er precies gaat gebeuren met hun grond.
Flevoland 29 oktober 2012
Het nieuwe kabinet wil dat de ecologische hoofdstructuur inclusief verbindingszones wordt uitgevoerd. Dat staat in het regeerakkoord. Dat zou betekenen dat de natuurzone Oostvaarderswold tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Horsterwold in Zeewolde weer in beeld is. En dat is opvallend omdat het vorige kabinet bij monde van staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw de financiële steun voor het project introk. Het nieuwe kabinet zegt de tijd te nemen om afspraken te maken met provincies en natuurbeheerorganisaties over prioriteiten, tijdpad en geld.
Flevoland 17 oktober 2012
VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie mogen een nieuw college van Gedeputeerde Staten gaan samenstellen, maar dan moet er wel wat veranderen in het provinciehuis. Dat was woensdag de boodschap van Provinciale Staten. Twee weken geleden stapten alle gedeputeerden op, na een kritsch rapport over natuurzone Oostvaarderswold. De fracties in de Staten vinden het goed als de huidige coalitie wordt voortgezet, maar alleen als de gedeputeerden de Statenleden serieuzer nemen dan voorheen en beter van informatie voorzien. De gedeputeerden Lodders en Appelman lijken zondermeer terug te komen in het college, maar bij de terugkeer van PvdA-er Witteman worden vraagtekens geplaatst. De SP en PVV zijn daar ronduit tegen.
Lelystad 3 oktober 2012
In het provinciehuis in Lelystad wordt woensdagavond gedebatteerd over het Oostvaarderswold, Provinciale Statenleden zullen een oordeel vellen over de handelwijze van Gedeputeerde Staten bij dit project. Vooral VVD-gedeputeerde Anne Bliek ligt onder vuur, maar ook PvdA-gedeputeerde Marc Witteman zou door de Staten kunnen worden weggestuurd. Uit onderzoek bleek dat Gedeputeerde Staten de financiële risico's rondom Oostvaarderswold negeerden en Provinciale Staten onvolledig informeerden. Het debat begint woensdagavond om acht uur.
Flevoland 30 september 2012
De conclusies van een provinciale onderzoekscommissie naar de besluitvorming rond natuurzone Oostvaarderswold zijn zo duidelijk, dat de verantwoordelijke gedeputeerden niet kunnen blijven zitten. Dat is de analyse van Henk Bouwmans. Hij is expert op het gebied van poltiek bestuur en heeft jarenlang onderzoek gedaan voor het toonaangevende blad voor politici: Binnenlands Bestuur. Daar nam hij tientallen belangrijke politieke dossiers onder de loep. In het dossier Oostvaarderwold ziet Bouwmans dat het provinciaal bestuur te verwijten valt dat er ruim 130 miljoen euro is verspild. Hij vindt dat Statenleden zich nu vooral moeten afvragen of ze Gedeputeerde Staten nog wel vertrouwen.
Flevoland 26 september 2012
De meeste fracties in Provinciale Staten willen nog niet zeggen wat ze vinden van het rapport van de onderzoekscommissie-Oostvaarderswold. Die stelt dat Gedeputeerde Staten in 2009 en 2010 diverse signalen hebben genegeerd dat de financiering van de natuurzone nog lang niet rond was. Die informatie werd niet voorgelegd aan Provinciale Staten. Volgens de PVV en SP zijn de conclusies zo helder, dat het rapport gevolgen moet hebben. De PVV vindt dat zowel VVD-gedeputeerde Anne Bliek als PvdA-gedeputeerde Marc Witteman consequenties moet trekken. De collegepartijen CDA, VVD en PvdA willen inhoudelijk niet reageren. Wel was de PvdA woensdagmiddag in een vergadering negatief over de uitkomsten van het onderzoek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
"Minister, bezwijk niet onder druk luchtvaartlobby"
Dusss? met andere woorden, die 45.000 komen er blijkbaar dan toch in de toekomst.
"Minister, bezwijk niet onder druk luchtvaartlobby"
Schei nou toch eens uit! Ik en heeeel erg veel zijn zooooo voor!! Open dat vliegveld. Zonde dat t pas april 19 kan. Wat ons betreft gister! Hup open dat vliegveld!!!
GGZ Centraal baalt zelf ook van lange wachtlijst
Kan het zijn dat mensen door hun problematiek niet goed in staat zijn nzar afspraken toe te komen..? Zou iemand bijv door zware depressie dat niet kunnenmopbrengen of zou iemand vanuit sociale of a...
Burgemeester Van der Werff stopt
Zelf ontslag nemen > dan geen enkele financiële vergoeding. Er zal al wel een ander prachtig baantje voor hem klaar liggen. (met steiger)
Politiek wil verbod expositie lichamen
Ik denk dat men wel betere dingen te doen heeft dan een beetje bepalen wat goed is voor volwassen mensen. Betutteling ten top! Graag ook even bekendmaking welke partijen met zulke voorstellen komen...
Politiek wil verbod expositie lichamen
Het is een prachtige tentoonstelling. Je ziet het hele lichaam van binnen. Van alle spieren tot het zenuwstelsel aantoe. Echt heel mooi en niets engs. Ik snap niets van de commotie eromheen. Zal we...
''Vissers hebben puls-investering terugverdiend''
Corneel aapt de groene leugen na. Jammer dat je niet eerst met de visserman praat.
Politiek wil verbod expositie lichamen
Betutteling ten top!
Politiek wil verbod expositie lichamen
Zo bericht van het jaar. Tentoonstelling verbieden duidelijk. Waarom? Geen argumenten niks. Ja verwijzing naar andere plaats dat het ook niet mocht. Maar waarom mocht het daar niet? Beetje karig dit.
"Minister, bezwijk niet onder druk luchtvaartlobby"
Alleen de woordkeuze in het artikel: activisten @omroep Flevoland dit zijn gewoon mensen die verder nadenken dan de korte termijn dan de regenten (om in dezelfde toon te blijven).
© omroep flevolandsitemap | disclaimer