advertentie

Dossier: Lelystad Airport

Lelystad 18 oktober 2017
Alle Flevolanders krijgen vandaag of morgen de 'airportkrant' in de brievenbus. Het is de tweede editie van deze informatiekrant over de uitbreiding van Lelystad Airport. De krant wordt uitgegeven door het vliegveld, de gemeente Lelystad en de provincie. Er staan artikelen in over alles wat er komt kijken bij de aanleg van de 'vakantieluchthaven' zoals de gemeente het noemt. Onder andere de bouw van de terminal en de nieuwe verkeerstoren komen aan bod. Het laatste nieuws over de rekenfouten in de milieu-onderzoeken staat er niet in. De krant was al gedrukt voordat dat bekend werd. De krant heeft een oplage van 176.000 exemplaren. Daarnaast is er ook een digitale versie voor mensen van buiten Flevoland.
Lelystad 16 oktober 2017
Staatssecretaris Dijksma erkent dat er rekenfouten zitten in de milieu-effectrapportage (mer) van Lelystad Airport uit 2014. Zij zal de fouten corrigeren, maar verwacht dat dit 'niet of nauwelijks' gevolgen heeft. Dijksma schrijft dit aan de Tweede Kamer . De actiegroep Hoog Overijssel had half september gemeld dat de cijfers in de mer niet klopten. Het gebied met overlast van laag vliegende vliegtuigen van en naar Lelystad zou veel groter zijn dan het officiële rapport aangaf. NLR leverde verkeerde gegevens Experts van Hoog Overijssel hebben de afgelopen weken hun gegevens vergeleken met die uit het officiële rapport. Daaruit blijkt dat het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in 2013 verkeerde gegevens voor geluidsberekeningen heeft aangeleverd. Op sommige plekken vliegen toestellen lager en met meer motorvermogen dan het NLR had berekend. De fout is gemaakt met een bepaald type Boeing, zo zegt een woordvoerder van het NLR. Dit heeft gevolgen voor de totale berekening van geluidsoverlast boven Flevoland. Tussen Biddinghuizen en Zeewolde De grootste afwijking doet zich volgens Dijksma voor tussen Biddinghuizen en Zeewolde. Daar moeten de toestellen meer gas geven om in de lucht te blijven als ze de luchthaven naderen of als ze net zijn opgestegen en nog niet kunnen doorstijgen. De motoren leveren in deze fase niet 30 procent vermogen, maar 60 tot 70 procent, met als gevolg meer geluid.  Volgens de staatssecretaris lijkt het er nu op dat daar hooguit twee huizen extra hinder krijgen. Hoog Overijssel zegt in een persbericht dat het om zeker honderd extra woningen gaat, al zitten hier ook woningen net buiten Flevoland bij.  Van grote invloed op de overlast is volgens Hoog Overijssel ook dat er veel meer vliegtuigen vanuit het zuiden langs Zwolle naar Lelystad zullen vliegen dan eerder was berekend. Toen was er van uit gegaan dat er meer vliegtuigen via de Weerribben uit het Noorden zouden komen. Deze situatie is direct zichtbaar in de geluidsoverlast rond Zwolle. Geen nieuwe mer nodig De fout heeft volgens Dijksma geen gevolgen voor de routes boven Flevoland en de openingsdatum van Lelystad Airport in april 2019. Het NLR heeft inmiddels de berekeningen gecorrigeerd, waarin het extra geluid is verwerkt.  Dijksma laat na invoer van de juiste gegevens de mer opnieuw beoordelen. Daarna is niet uitgesloten dat er een nieuwe milieu effectrapportage moet komen, al denkt zij op dit moment dat dit niet nodig is omdat nergens wettelijke normen worden overschreden.. Aansluitroutes De staatssecretaris laat ook een beoordeling doen over de milieu-effecten van de routes over Gelderland, Overijssel en Friesland, de zogeheten aansluitroutes. Hoewel hoogleraren en experts maandag bij Omroep Flevoland meldden dat er bij 'significante effecten' van de lage routes een aanvullende mer nodig is, herhaalt Dijksma in haar brief dat dit volgens het ministerie niet zo is.  Dijksma zegt dat ze hecht aan zorgvuldige besluitvorming. Daarom laat zij de effecten van de aansluitroutes toch beoordelen en nogmaals toetsen door de Commissie voor de mer. In november komt haar opvolger met de uitkomsten. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het nog steeds de bedoeling dat er in november een definitief besluit over de vliegroutes wordt genomen,. Blunder In een reactie spreekt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks van een 'ongelofelijke blunder'. In een persbericht eist zij dat de milieu-effectrapportage voor Lelystad Airport alsnog geheel wordt overgedaan. Een motie hierover werd vorige week op het laatste moment niet in stemming gebracht.
Lelystad 15 oktober 2017
Een aantal hoogleraren en milieu-experts vindt dat de effecten van de lage vliegroutes van Lelystad Airport alsnog in een milieueffectrapportage (mer) moeten worden onderzocht. Dat antwoorden zij op vragen van Omroep Flevoland en Omroep Gelderland. De actiegroep Hoog Overijssel bereidt een rechtszaak voor om zo'n mer af te dwingen. Hoog Overijssel en andere actiegroepen als Red de Veluwe vinden dat de gevolgen van de lage routes over Overijssel, Gelderland en Friesland moeten worden onderzocht, omdat het ministerie dit tot nu toe niet heeft gedaan. De routes zijn pas in juni bekend geworden, drie jaar na een eerdere mer. Volgens scheidend staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma is er geen wettelijke verplichting om voor de aansluitroutes over het 'Oude Land' een nieuwe milieueffectrapportage te maken. Volgens Dijksma zijn de effecten voldoende in beeld gebracht in de mer van 2014 en worden nergens normen overschreden. De Commissie voor de milieueffectrapportage bevestigde onlangs dat de lage routes niet apart zijn onderzocht, omdat zij in 2014 dacht dat het luchtruim snel daarna opnieuw zou worden ingedeeld om overlast te beperken. Significant Omroep Flevoland en Omroep Gelderland hebben zes experts en hoogleraren om hun visie gevraagd. Niet allen kennen het dossier goed genoeg om een definitief antwoord te geven, maar zij zijn het erover eens dat er geen beperkingen gelden voor een gebied dat in een mer moet worden onderzocht. Professor Hans Vedder, hoogleraar Economisch Recht en Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat volgens de Europese mer-richtlijn alle 'significante milieu-effecten' van een project moeten worden onderzocht, waar zich die ook voordoen. Het is volgens hem aannemelijk dat er effecten optreden bij de lage routes op 900 tot 2700 meter. Dat de mer al in 2014 is gedaan en de routes pas deze zomer bekend zijn geworden, maakt volgens Vedder niet uit.  Het kan volgens de hoogleraar niet zo zijn dat lidstaten een project in stukjes opknippen en met 'juridische trucs' of 'salami-tactiek' onder de verplichting van de richtlijn proberen uit te komen. Uitspraken van het Europees Hof van Justitie zijn hierover duidelijk. Raad van State Gepensioneerd hoogleraar bestuursrecht Leo Damen wijst er op dat de Raad van State in een eerdere rechtszaak in 2011 heeft bepaald dat alle gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport in beeld moeten zijn gebracht, voordat de minister hierover een Luchthavenbesluit neemt. Daartoe behoren ook de vliegroutes. Damen heeft sterk de indruk dat dit nu niet gebeurt, want de routes waren niet gereed toen in 2015 het Luchthavenbesluit over Lelystad Airport is vastgesteld.  De emeritus hoogleraar uit Almere heeft samen met andere bewoners van Almere Hout tot vier keer toe met succes de uitbreiding van het vliegveld tegengehouden. Rechter Mocht Hoog Overijssel naar de rechter stappen, dan hoort die zaak volgens Vedder en Damen eigenlijk thuis bij de bestuursrechter. Maar in het Luchthavenbesluit is bepaald dat bij de bestuursrechter geen beroep mogelijk is. De actiegroep zou volgens Vedder dan eerst bij de minister nieuwe feiten kunnen voorleggen en anders bij de civiele rechter in Den Haag opheldering kunnen eisen over hoe de Europese milieurichtlijn moet worden uitgelegd. Afweging Mocht Hoog Overijssel de zaak winnen en een nieuwe mer afdwingen, dan is daarmee niet gezegd dat Lelystad Airport wordt tegengehouden. Die afweging is uiteindelijk aan de minister en de Tweede Kamer. Leo Damen acht de kans klein dat een rechtszaak kans maakt. Volgens hem vergt een rechtszaak een flinke zak geld, omdat het Rijk tot in den treure zal blijven procederen.
Zeewolde 14 oktober 2017
Vijf gemeenteraadsfracties van de gemeenteraad in Zeewolde hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu. In de brief verzoeken de fracties om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Lelystad Airport tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023. De fracties zijn van mening dat het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland nog veel schrijnender is dan de effecten voor de provincies Gelderland en Overijssel. Dit komt doordat de vliegtuigen van en naar Lelystad op een hoogte van 600 meter over het Flevolandse grondgebied gaan vliegen.  De brief is een initiatief van Leefbaar Zeewolde en wordt medeondertekend door ChristenUnie, CDA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang. Naast uitstel vragen de fracties ook om de beperkingen voor Lelystad Airport op te heffen waardoor vliegtuigen direct naar kruishoogte kunnen stijgen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de zogeheten Continuous Descent Approach waardoor aankomende vliegtuigen minder geluidoverlast veroorzaken. Ten slotte wordt voorgesteld om de vliegroute over de Oostvaardersplassen en het Markermeer weer te bekijken aangezien dit een oplossing zou kunnen zijn voor een merendeel van de problemen in Flevoland, Overijssel en Gelderland.
Lelystad 10 oktober 2017
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dinsdagmiddag geschaard achter moties die de opening van Lelystad Airport in 2019 steunen. Wel moet het luchtruim zo snel mogelijk opnieuw worden ingedeeld, om de overlast door vliegroutes te verminderen. De Kamer stemde over zeventien moties die vorige week tijdens een overleg werden ingediend. Toen al werd duidelijk dat de nieuwe regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie achter Lelystad Airport stond, zoals het nieuwe regeerakkoord bevestigt. Gelderland, Overijssel en Friesland Een ruime meerderheid van de Kamer wil wel dat het kabinet beter aangeeft wat de milieu-effecten zijn van de lage vliegroutes over Gelderland, Overijssel en Friesland. Omdat deze routes niet apart zijn onderzocht, zijn die effecten niet duidelijk. Daar maken tegenstanders van het vliegveld zich grote zorgen over. Ook kreeg een motie van de ChristenUnie steun, om stijgend en dalend vliegverkeer bij de Zwolse wijk Stadshagen op veilige afstand van elkaar te houden. Daardoor hoeft daar niet onnodig laag te worden gevlogen. Steun was er ook voor een CDA-motie die het kabinet oproept er op toe te zien dat Lelystad Airport niet wordt gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die hun activiteit op Schiphol staken. Overleg met Teuge SP-moties om de uitbreiding van Lelystad Airport te staken en om een alternatieve route over Hierden te onderzoeken kregen onvoldoende steun. Wel moet het kabinet met vliegveld Teuge in gesprek om te bezien hoe het voortbestaan van het vliegveld kan worden gegarandeerd. Vanwege een vertrekroute is er in Teuge geen plaats meer voor het parachutistencentrum. Afhankelijk van hoe snel het nieuwe kabinet is geformeerd, is het aan PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma om de moties uit te voeren.
Lelystad 4 oktober 2017
De partijen die onderhandelen over een nieuwe regering willen dat het luchtruim zo snel mogelijk opnieuw wordt ingedeeld, maar ze houden vast aan openstelling van Lelystad Airport in 2019. Dat bleek vandaag uit een overleg in de Tweede Kamer, waarbij fracties moties hebben ingediend. D66 diende samen met CDA, VVD en ChristenUnie een motie in, die het kabinet oproept om voor het kerstreces met een plan van aanpak te komen voor de herindeling van het luchtruim. Het is de verwachting dat na herindeling hogere vliegroutes van en naar Lelystad mogelijk zijn, waardoor de overlast vermindert. De vier partijen dienden gezamenlijk ook een motie in om een vliegroute van dalend en stijgend verkeer bij Zwolle te verbeteren. Ook roepen ze het kabinet op met heldere regels te komen, die moeten voorkomen dat er luchtvaartmaatschappijen naar Lelystad gaan die niet weggaan van Schiphol. Eensgezindheid De eensgezindheid van de vier fracties toont aan dat zij geen gehoor geven aan oproep vanuit de regio om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. De Kamerfracties blijven op het standpunt staan dat Lelystad nodig is om Schiphol te ontlasten. Zij vinden de overlast door lagere vliegroutes acceptabel, omdat deze situatie zich mogelijk hooguit vier jaar zal voordoen. Wel willen de partijen dat de inspraak van overheden en burgers beter moet. Een motie van de PvdA roept het kabinet op hierover voor december een voorstel te doen. Oppositie De oppositiepartijen dienden meerdere moties in tegen Lelystad Airport. De SP roept op direct te stoppen met het poldervliegveld. Als de ontwikkeling wel doorgaat, dan wil de SP dat in elk geval een alternatieve vertrekroute over Hierden wordt onderzocht omdat die leidt tot minder gehinderden en het parachutistencentrum op vliegveld Teuge ontziet.  Mer GroenLinks wil dat eerst het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Ook wil zij dat de milieu effectrapportage uit 2014 opnieuw wordt getoetst, omdat volgens GroenLinks hierin de in juni gepresenteerde lagere vliegroutes niet zijn meegenomen. Dat bevestigde de Commissie voor de mer dinsdag op haar website, waarop ook D66 een motie indiende om duidelijkheid te krijgen over wat er nu precies over de routes in de milieu-effectrapportage is vastgesteld. Aansluitroutes Volgens staatssecretaris Dijksma zijn de aansluitroutes tussen de lagere en hogere luchtroutes niet in de mer onderzocht, omdat dit wettelijk niet verplicht is. Wel gaat zij met de Commissie voor de mer in gesprek om helder uit te leggen waarom die verplichting er niet is. Een aantal effecten van de vliegroutes is al in de milieurapportage terug te vinden. In totaal werden 19 moties ingediend. Daar wordt volgende week dinsdag over gestemd.
Lelystad 2 oktober 2017
De Statenfracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 in Overijssel, Gelderland en Friesland doen een dringend beroep op hun onderhandelaars voor het nieuwe kabinet om Lelystad Airport pas te openen na herindeling van het luchtruim. Statenleden van de vier partijen uit Overijssel, de ChristenUnie uit Gelderland en CDA en ChristenUnie uit Friesland schrijven dat aan de onderhandelaars. De fracties constateren dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer, bestaande uit hun eigen partijen en de PvdA, zich afgelopen donderdag in een overleg met staatssecretaris Dijksma achter opening van het vliegveld in 2019 heeft geschaard. Daarmee gaat de Kamer volgens de Statenfracties voorbij aan de kritische geluiden van diezelfde fracties een week eerder. Openstelling in 2019 leidt tot vliegroutes met veel consequenties voor de regio. Versnellen De provinciale fracties zijn niet tegen de opening van Lelystad Airport, maar ze roepen de onderhandelaars 'nadrukkelijk op de komende twee jaar alle energie te zetten op het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport na herindeling in uw planvorming op te nemen'. Ook vragen ze om tijdige en gelijkwaardige betrokkenheid en inspraak van belanghebbenden. CDA Overijssel Dit weekeinde distantieerde het CDA Overijssel zich al van het standpunt van Kamerlid Martijn van Helvert, die zich voor opening van Lelystad Airport in 2019 had uitgesproken. Volgens Van Helvert is het acceptabel dat er vier jaar lang lager wordt gevlogen dan wenselijk is, omdat door het beperkte aantal vluchten vanaf Lelystad de overlast gering zal zijn. Met de herindeling in 2023 zijn hogere routes mogelijk. De Tweede Kamer voert woensdagmorgen een kort debat over onder meer Lelystad Airport. Naar verwachting worden daarin diverse moties ingediend, waarover later wordt gestemd.
Lelystad 30 september 2017
De Regionale Opleidings Centra Flevoland en Amsterdam gaan nauw samenwerken met Lelystad Airport.  ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Aviodrome, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben de overeenkomst “Samenwerkingscollege Amsterdam Lelystad Airport” zaterdag ondertekend. Er komt een kleinschalige opleidingsfaciliteit op Lelystad Airport voor onderwijs in het cluster van onderhoud, logistiek en integrale dienstverleningsoplossingen aan de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen.
Lelystad 28 september 2017
De vliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn de komende vier jaar niet optimaal, maar toch vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat het vliegveld in april 2019 open moet voor groot vliegverkeer. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer. De sleutel in het debat was in handen van D66. Die partij twijfelde vorige week of niet beter kon worden gewacht totdat het gehele Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. D66 liet zich door staatssecretaris Dijksma overtuigen dat die herindeling echt niet eerder kan dan 2023.  De partij erkent dat vliegtuigen vanaf 2019 lager over Overijssel, Gelderland en Friesland zullen vliegen dan wenselijk is. Maar omdat Lelystad de eerste jaren niet verder groeit dan 10.000 vliegbewegingen per jaar, zal de overlast beperkt zijn. Wel dringt D66 aan op zo snel mogelijke verbetering van de routes. Wachten met opening is voor de Kamerfractie geen optie, omdat in 2008 is afgesproken dat omwonenden van Schiphol minder overlast zouden krijgen. CDA voor opening Ook het CDA is voor opening van Lelystad Airport in 2019. Op de tribune van de Kamer zaten verschillende partijleden uit Gelderland, Overijssel en Friesland die juist willen wachten tot betere vliegroutes mogelijk zijn. Maar net als D66 wil ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert vanwege eerdere afspraken niet tornen aan de openstelling. Wel vraagt de fractie dat de staatssecretaris de herindeling van het luchtruim vanaf nu zo snel en goed mogelijk organiseert. Verder moet de inspraakprocedure voor mensen die overlast vrezen tijdens de komende inspraakprocedure tot november zorgvuldig worden georganiseerd. Moties in het verschiet Tijdens een vervolgdebat dienen Kamerfracties volgende week woensdag moties in over Lelystad Airport. Met een meerderheid van de beoogde nieuwe regeringscoalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en de aanstaande oppositiepartij PvdA brengen die moties de opening van 'Lelystad' in 2019 niet meer in gevaar.
Lelystad 28 september 2017
De beoogde regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is voor de opening van Lelystad Airport op 1 april 2019. Vorige week uitten D66 en CDA nog kritiek op de voorgenomen luchtroutes over Oost-Nederland. Die zouden te veel geluidsoverlast veroorzaken. Vooral D66 leek te willen wachten tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld voordat de opening van het vliegveld kon doorgaan.  Gerustgesteld D66 lijkt gerustgesteld na de brief die staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu woensdagavond verstuurde aan de Tweede Kamer. Volgens haar is herindeling 'een complexe en zeer tijdsintensieve opgave', waarin procedures en routes voor invoering uitgebreid moeten worden getest. Die herindeling kan pas op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden.  Meerderheid voor D66 vindt het acceptabel dat de situatie tot de herindeling in 2023 'niet optimaal' is. Wel willen  CDA en D66 dat de staatssecretaris haar best doet om eventuele verbeteringen aan de routes nog te verwerken. Ook ChristenUnie en VVD zijn voor, maar deze partijen willen eveneens dat er nog naar verbetering van de luchtroutes wordt gekeken. Samen met steun van de PvdA is er een duidelijke meerderheid voor de opening van Lelystad Airport in april 2019.  Grote twijfels Toch zijn er ook partijen die nog grote twijfels hebben over de opening van het vliegveld. Zo wil GroenLinks dat de milieueffectrapportage uit 2014 opnieuw wordt bekeken, omdat toen niet duidelijk wat de gevolgen van de lage vliegroutes over Overijssel, Gelderland en Friesland zouden zijn.  Volgens GroenLinks was tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden eerder deze week in Apeldoorn 'de kloof tussen overheid en burger niet eerder zo zichtbaar'. De SP is faliekant tegen de opening van de luchthaven: "De asfaltstrip in Lelystad is niet de oplossing voor Schiphol". Extra inspraakmogelijkheid Staatssecretaris Dijksma wil de omwonenden en actiegroepen tegemoet komen. Voordat de staatssecretaris de vliegroutes in november definitief vaststelt, zal de uitkomsten van de zienswijzen die hierop de komende weken kunnen worden ingediend ook voorleggen aan vertegenwoordigers van bewoners in de betrokken provincies. Gewoonlijk mogen alleen belangenorganisaties in de luchtvaart een zienswijze indienen. Dijksma wil hiermee de stem van de ongeruste inwoners een grotere rol geven in de besluitvorming.
Lelystad 27 september 2017
De herindeling van het Nederlandse luchtruim kan echt niet sneller dan in 2023. Het project is te complex om het eerder te doen en ook zijn er te veel verschillende partijen bij betrokken. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De politici vervolgen donderdagmiddag het debat over onder meer Lelystad Airport. Kamerleden vroegen vorige week of de herindeling van het luchtruim kan worden versneld, zodat er vliegroutes van en naar Lelystad kunnen komen die in omliggende provincies voor minder overlast zorgen. Dijksma schrijft dat de herindeling 'een complexe en zeer tijdsintensieve opgave' is, waarin procedures en routes voor invoering uitgebreid moeten worden getest. Hetzelfde geldt voor een nieuw systeem voor de luchtverkeersleiding, dat niet eerder dan in 2021 beschikbaar is. Lelystad Airport moet in april 2019 open gaan. Afstemming met buurlanden De herindeling moet ook nog met buurlanden Duitsland en België worden afgestemd. Op ambtelijk niveau is hiermee voor de zomer begonnen, schrijft Dijksma. De Kamer was hierover eerder verrast, omdat het beeld bestond dat al in 2014 tot herindeling was besloten. Veluwe-route Dijksma meldt de Kamer ook dat een alternatieve vertrekroute vanaf Lelystad via Hierden voor haar nog steeds geen optie is. Deze zogeheten B++ route, voorgesteld door Vliegveld Teuge, zou de omgeving daar ontlasten. Een aantal luchtvaartorganisaties zei vorige week dat de route door Eurocontrol was getoetst en praktisch haalbaar was, omdat zij niet door het luchtruim van Schiphol gaat. Na gesprekken tussen Eurocontrol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het ministerie en Teuge blijkt dat de route toch door luchtruim gaat dat Schiphol gebruikt. De extra belasting die dit voor de verkeersleiding oplevert, vindt Dijksma ongewenst. Hetzelfde geldt voor de versnelde klim van vertrekkende vliegtuigen vanuit Flevoland richting Gelderland en de extra geluidsoverlast die dit rond Harderwijk oplevert. Toeristische sector spreekt vrees uit Ondernemers in de toeristische- en recreatiesector vrezen voor omzet- en banenverlies door  de nieuwe vliegroutes naar Lelystad Airport. Dat blijkt uit een enquête van brancheorganisatie RECRON onder ondernemers op met name de Veluwe. Maar ook werden ondernemers uit Overijssel, Friesland en Flevoland ondervraagd.   Maar liefst zeventig procent van ondervraagde ondernemers geeft aan negatieve gevolgen te verwachten van de geluidseffecten van Lelystad Airport. Ze vrezen niet alleen een enorme afname van de omzet, maar ook het verlies van arbeidsplaatsen zal groot zijn. Denken de ondernemers.  Uit de enquête blijkt dat 97% van de ondernemers aangeeft geen reële inspraak te hebben gehad. 94% zegt onvoldoende tot zeer matig info te hebben ontvangen over Lelystad Airport en de voorgenomen concrete vliegroutes. Ondernemers zouden graag zien dat de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad wordt uitgesteld.  Geluidsonderzoek De staatssecretaris meldt de Kamer verder dat de berekeningen voor geluidsoverlast zoals die in de milieu effectrapportage voor Lelystad Airport zijn opgenomen, volgens haar correct zijn. De actiegroep Hoog Overijssel meldde vrijdag dat de berekeningen onvolledig zijn, omdat het gebied waarin de vliegtuigen te horen zijn veel groter is dan het rapport aangeeft. Volgens Dijksma klopt dit niet en heeft de actiegroep niet onderbouwd waarom de officiële metingen onjuist zouden zijn. Toch gaan het ministerie, de actiegroep en een externe deskundige de geluidsberekeningen voor 'Lelystad' binnenkort nogmaals samen maken. Overleg Het vervolg van het Kameroverleg over Lelystad Airport is donderdag rechtstreeks te zien via onze website, vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
Ens 25 september 2017
De uitbreiding van vliegveld Lelystad kan een grote impact hebben op de inwoners van Ens. Dat zegt de gemeente Noordoostpolder. Om in beeld te brengen hoe groot de gevolgen zijn, wordt een zogenoemde nulmeting gedaan. Dat heeft wethouder Andries Poppe maandagavond toegezegd. De PvdA had vragen gesteld nadat de fractie was benaderd door dorpsbewoners die bezorgd zijn over de vliegroute. Als Lelystad Airport opengaat, komen vliegtuigen op circa 900 meter hoogte vanuit het noordoosten over Ens aanvliegen. Aan de westzijde van Noordoostpolder zijn vertrekroutes gepland, waarbij de vliegtuigen op 1800 meter vliegen. De toestellen komen niet over de dorpskernen. Op de website van de Alderstafel staan  geluidsanimaties van de routes langs Ens en Emmeloord en andere gemeenten Nulmeting Bij de nulmeting wordt gemeten hoeveel geluid er op dit moment rond Ens is. Na de uitbreiding van het vliegveld worden er nieuwe metingen gedaan. Mocht blijken dat door de overlast normen worden overschreden, dan moet het ministerie bepalen of maatregelen nodig zijn. De actiegroep Hoog Overijssel becijfert het aantal vliegtuigen dat via Noordoostpolder vertrekt op 2083 per jaar. Het aantal dat Ens vanuit het noordoosten passeert, ligt op 1250 per jaar. Dat is de situatie rond 2030, wanneer Lelystad Airport 25.000 vliegbewegingen (12.500 vluchten) zou moeten verwerken. Weinig zin Volgens wethouder Poppe wordt er vanuit Ens erg weinig op de plannen gereageerd. De wethouder denkt zelf dat dat ook weinig zin heeft, omdat het Rijk de routes toch niet meer gaat aanpassen. De regio zou zich beter kunnen richten op de veranderingen na 2023. In dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld. Volgens Poppe moeten Flevolanders die ontwikkelingen goed in de gaten houden en dan eventueel protest aantekenen.
Lelystad 23 september 2017
De geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Lelystad Airport strekt zich veel verder uit over Overijssel, Gelderland en Friesland dan in eerdere milieustudies is vermeld. Dat stelt de actiegroep Hoog Overijssel die een eigen analyse hebben gemaakt. Die is vrijdagavond in Epe gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de actiegroep Red de Veluwe. 'Wel geluidsoverlast buiten Flevoland' Volgens Hoog Overijssel kloppen de kaartjes met geluidscontouren in de milieu effectrapportage van Lelystad Airport wel voor de routes boven Flevoland, maar niet voor de omliggende provincies. Daar lijkt geen overlast te bestaan, maar uit berekeningen van de actiegroep blijkt dat de contouren met een geluidsniveau van 48 decibel zich uitstrekken tot aan Zwolle. De contour voor 40 decibel reikt zelfs tot Apeldoorn. Dat komt doordat vliegtuigen lange tijd laag moeten vliegen. Het aantal gehinderden is dus groter dan uit de officiële studies blijkt, zegt Hoog Overijssel. Staatssecretaris Dijksma heeft eerder gezegd dat er bij 40 decibel geen sprake is van overlast. Tweede Kamer praat donderdag verder De actiegroep heeft zelf geluidsonderzoek gedaan, nadat zij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Schiphol Group tevergeefs om gegevens had gevraagd. Hoog Overijssel heeft de gegevens doorgestuurd aan Tweede Kamerleden. Donderdag praat de Kamer verder over Lelystad Airport. Alexander ter Kuile van de werkgroep Luchtruim Overijssel zei donderdag bij Omroep Flevoland ook dat de effecten van de lage vliegroutes boven het 'Oude Land' ten onrechte niet zijn onderzocht. Dat is volgens hem in strijd met nieuwe regels vanuit de Europese Unie.
Lelystad 21 september 2017
De Tweede Kamer praat volgende week donderdagmiddag om 14 uur verder over de vliegroutes van Lelystad Airport. Het debat kon woensdag niet worden afgemaakt, omdat de vergadertijd ondanks de gereserveerde vier uur niet genoeg was. Hierdoor kwam de Kamer niet toe aan een reactie op het betoog van staatssecretaris Dijksma. Die hield vol dat opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 nodig is om Schiphol te ontlasten en herindeling van het luchtruim niet sneller kan dan 2023. Enkele fracties vinden dat wel moet worden gewacht met opening totdat de herindeling versneld gereed is, maar volgens Dijksma is herindeling zo complex dat de komende vijf jaar hard nodig zijn. Nieuwe regeringscoalitie De openingsdatum van het vliegveld lijkt in handen van de beoogde nieuwe regeringscoalitie. CDA en VVD zijn voor opening in 2019, waar de ChristenUnie zich bij aan lijkt te sluiten. De positie van D66 is nog onduidelijk: de fractie neigt er naar om eerst het luchtruim opnieuw in te delen. Mocht er nog geen nieuw kabinet zijn voordat de Kamer over moties stemt, dan zal vertrekkend staatssecretaris Dijksma een motie die oproept tot uitstel van Lelystad niet blokkeren, zo zei ze woensdag. Zij wil haar opvolger niet met een politiek probleem opzadelen. November De Werkgroep Luchtruim Overijssel denkt dat de Tweede Kamer zijn finale oordeel pas velt in november, als de staatssecretaris de vliegroutes definitief moet vaststellen, zo zegt Alexander ter Kuile van de werkgroep. Mocht er dan geen goede oplossing zijn voor de overlast van laagvliegroutes boven Overijssel, Gelderland en Friesland, dan verwacht Ter Kuile dat de Kamer eerst herindeling van het luchtruim zal eisen voordat Lelystad open gaat. Afspraken Directeur Hanne Buis van Lelystad Airport rekent er wel op dat haar vliegveld in 2019 open gaat. Zij wil het ministerie van Infrastructuur houden aan de gemaakte afspraken, die zijn gebaseerd op het Aldersakkoord uit 2008 over de verdeling van vliegverkeer over Schiphol, Eindhoven en Lelystad.  Donderdagavond zonden wij een special uit over Lelystad Airport:
Lelystad 21 september 2017
De televisie-uitzending van Dit is Flevoland stond donderdagavond volledig in het teken van Lelystad Airport.  Presentator Aernout Pleket en verslaggever Richard Schuurman belichtten meerdere facetten rondom de uitbreiding van de luchthaven, zoals de laatste vliegroutes, mogelijke geluidsoverlast, de komst van verkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen, de verwachte werkgelegenheid en de mening van de politiek.  De speciale uitzending is uitgezonden om 17:00 uur en wordt sindsdien elk half uur herhaald. Dit is Flevoland is ook terug te zien op de website en de app.  Ook in de radio-uitzending werd uitgebreid aandacht besteed aan de luchthaven.
Lelystad 20 september 2017
Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma is woensdagmiddag door de Tweede Kamer stevig onder druk gezet. De Kamer wil snel meer duidelijkheid over de herindeling van het luchtruim. Na de herindeling kan vertrekkend en aanvliegende luchtverkeer op Lelystad Airport hoger vliegen, wat de overlast in Overijssel, Gelderland en Friesland zou beperken. De staatssecretaris zegt dat de herindeling niet sneller kan dan 2023. CDA, D66 en VVD willen daar in elk geval niet op wachten. Ze verwijten Dijksma dat ze de afgelopen drie jaar niet heeft doorgepakt.   Opening Lelystad Airport Dijksma blijft van mening dat de opening van Lelystad Airport niet tot na april 2019 kan worden uitgesteld, omdat het poldervliegveld nodig is om Schiphol te ontlasten. Mocht de Tweede Kamer haar met een motie toch tot uitstel dwingen totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld, dan zal Dijksma die motie ontraden, maar wel uitvoeren. Zij wil haar opvolger niet met een politiek probleem opzadelen door de wil van de Kamer te negeren.  Tijdgebrek Vanwege tijdgebrek op woensdag is er volgende week een vervolg op het debat. De exacte datum is nog niet bepaald. Voor dat debat wil Dijksma uitgezocht hebben of een alternatieve vliegroute over Hierden haalbaar is. Deze route, die minder problemen oplevert voor vliegveld Teuge, is volgens Eurocontrol technisch mogelijk.
Lelystad 20 september 2017
Een groot deel van de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de vliegroutes vanaf Lelystad Airport. De politici discussieerden daarover woensdagmiddag met staatssecretaris Dijksma. Inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland zijn bezorgd dat vliegtuigen laag overkomen. Staatssecretaris Dijksma staat open voor alternatieve routes, maar een route om vliegveld Teuge te sparen is volgens haar onmogelijk. Politieke reacties D66 vroeg zich af of het niet slim is te wachten met de opening van de luchthaven tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de overlast kan worden beperkt. De partij wilde weten waarom niet eerder werk is gemaakt van die herindeling. De ChristenUnie en het CDA delen die kritiek. De SGP vroeg zich af: waarom doordenderen naar de opening van het uitgebreide vliegveld in 2019? De Partij van de Arbeid houdt vast aan de datum van 1 april 2019. De PvdA wil weten hoeveel vertraging er optreedt als er alternatieve routes moeten worden onderzocht.  De PVV, tegenstander van de uitbreiding, vindt dat de Kamer en provincies hebben zitten slapen en niet eerder aan de bel hebben getrokken over de mogelijke overlast. De SP vindt ook dat de uitbreiding er sowieso niet moet komen.  De Partij voor de Dieren heeft zorgen uitgesproken over de luchtkwaliteit en over botsingen met vogels op de lage routes Reactie Dijksma Staatssecretaris Dijksma zei tijdens het debat dat zij geen andere routes in de weg zal staan als daar draagvlak voor is, maar die moeten dan wel binnen de gestelde voorwaarden passen. In november moeten de routes definitief worden vastgesteld om op schema te blijven. Anders is er volgens haar een probleem. Wachten op herindeling van het luchtruim vindt ze niet verstandig. Die herindeling kan niet naar voren worden gehaald. Ze verzette zich tegen de suggestie dat dat onwil is. Dijksma kon niet op alle vragen antwoord geven. Het debat werd daarom niet afgemaakt. Mogelijk dat het volgende week wordt voortgezet. Kritiek vanuit provincies Vooral vanuit Gelderland en dan met name vliegveld Teuge klinkt forse kritiek op de voorgestelde routes, omdat een vertrekroute pal over het vliegveld gaat. Teuge wil die route verplaatst hebben. Maar dat is volgens Dijksma onmogelijk.  Ook zijn er in Gelderland, Overijssel en Friesland zorgen over de hoogte van 1.800 meter, waarop de vliegtuigen lang van en naar Lelystad moeten vliegen voordat ze hogere vliegroutes kunnen bereiken. Actiegroepen hebben vorige week 68.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden, waarmee zij voor hogere routes pleiten. Dijksma heeft al toegezegd dat toestellen vanaf Elburg sneller zullen stijgen in plaats van Apeldoorn zodat de stiltegebieden worden ontzien.
Lelystad 20 september 2017
De Tweede Kamer houdt woensdagmiddag een overleg met staatssecretaris Dijksma over de vliegroutes van Lelystad Airport. De Kamer bespreekt de routes die Dijksma eind juni heeft voorgesteld. Vooral vanuit Gelderland en dan met name vliegveld Teuge is hierop forse kritiek gekomen, omdat een vertrekroute pal over het Gelderse vliegveld gaat. Teuge wil die route verplaatst hebben.  Ook zijn er in Gelderland, Overijssel en Friesland zorgen over de hoogte van 1800 meter, waarop de vliegtuigen van en naar Lelystad lang moeten vliegen voordat ze hogere vliegroutes kunnen bereiken. Actiegroepen hebben vorige week 68.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden, waarmee zij voor hogere routes pleiten. Dijksma heeft al toegezegd dat toestellen vanaf Elburg sneller zullen stijgen in plaats van Apeldoorn zodat de stiltegebieden worden ontzien.  In de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer sinds de verkiezingen vormen de partijen die kritisch zijn over de vliegroutes een groot blok. GroenLinks, SP, PVV en PvdD hebben samen 53 zetels. VVD en PvdA zijn positief kritisch over Lelystad en hebben samen 42 zetels.  Van de overige partijen is niet duidelijk wat zij precies vinden: het CDA zei onlangs in de Kamer dat de partij positief tegenover de ontwikkeling van Lelystad Airport staat, maar tegelijk is er grote druk vanuit de regio om de routes aan te passen. Mocht de Kamer moties willen indienen, dan gebeurt dat op z'n vroegst volgende week tijdens een plenair debat.
Lelystad 19 september 2017
Een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport over de Veluwe via Hierden moet alsnog op de haalbaarheid worden onderzocht. Die oproep doen drie luchtvaartorganisaties en vliegveld Teuge aan de Tweede Kamer. Die praat woensdag over Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma heeft de zogeheten B++ route vorige week in een brief aan de Kamer veel te gemakkelijk als onhaalbaar en ongewenst afgewezen, zo zeggen de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) en Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA), vliegveld Teuge en Paracentrum Teuge in hun brief. Teuge De B++ route werd eind augustus door Teuge gepresenteerd als alternatief voor een vertrekroute die pal over het Gelderse vliegveld zou gaan. Die zou het parachutisten onmogelijk maken om hun sport nog te beoefenen. Teuge vreesde ook voor sluiting. Het alternatief zou over Hierden moeten gaan en voor veel minder ernstig gehinderden zorgen. Maar volgens Dijksma hindert de route een deel van het luchtruim van Schiphol en militair verkeer, en ontstaat er elders overlast. Vreemd De luchtvaartorganisaties vinden het vreemd dat Dijksma conclusies trekt zonder de alternatieve route grondig te hebben laten onderzoeken. De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben hier op 29 augustus wel om verzocht, maar de B++ variant is niet opgenomen in de second opinion van de routes die het Britse bureau Helios op 6 september heeft gepubliceerd. Eurocontrol De organisaties zeggen zich 'genoodzaakt' te hebben gezien de alternatieve route voor te leggen aan Eurocontrol, de organisatie die de luchtverkeersleiding in Europa coördineert. Volgens Eurocontrol levert de B++ route geen hinder op in het luchtruim voor Schiphol, want de toestellen komen pas voorbij Ede en Arnhem met de Schiphol-route in aanraking. Via de B++ route kunnen vliegtuigen vanaf Lelystad zelfs sneller in hogere vliegroutes terecht komen dan via de route over Teuge. Evenmin ziet Eurocontrol andere beperkingen voor Lelystad. De organisatie adviseert de B++ variant nader te onderzoeken.  Informatieavond In Dalfsen hebben zo'n 250 mensen maandag een informatieavond bijgewoond over de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Volgens RTV Oost uitten aanwezigen luidkeels hun twijfels over de juistheid van het onderzoek naar de vliegroutes. Ook waren zij boos over de arrogantie van bestuurders en adviseurs tegenover ondernemers en inwoners in het Oosten van het land. Er volgen nog vijf informatiebijeenkomsten.
Lelystad 17 september 2017
Prijsvechters worden niet gedwongen, maar 'verleid' om te verhuizen naar Lelystad Airport. Dat zei Schiphol-directeur Jos Nijhuis in het televisieprogramma WNL op Zondag . Hij vindt het belangrijk om de juiste vliegmaatschappijen naar Lelystad te krijgen. Schiphol is eigenaar van de luchthaven in Lelystad. De economie groeit als nooit tevoren, maar door afspraken met onder meer omwonenden zit Schiphol aan de grenzen van zijn capaciteit. Tot 2020 mag de luchthaven maximaal 500.000 vluchtbewegingen uitvoeren. De grens is bijna bereikt. Schiphol is de afgelopen jaren heel snel gegroeid. Dat komt omdat maatschappijen hun plek claimden op de luchthaven. Ze willen voorkomen dat ze bij het bereiken van de grens geen vluchten meer kunnen doen vanaf Schiphol. Nijhuis wil dat luchtvaartmaatschappijen die zich op vakantievluchten richten, verplaatst worden naar Lelystad Airport. Vanaf 2019 wordt het mogelijk gemaakt dat grotere vliegtuigen deze luchthaven aandoen. Een aantal prijsvechters heeft al aangeven te willen vliegen vanaf Lelystad. Er worden wel eisen gesteld aan de verhuizing. Zo willen de maatschappijen goede voorzieningen en ruimere openingstijden van Lelystad Airport. Volgens afspraken die er nu liggen zijn vluchten na 23:00 en voor 06:00 niet toegestaan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24
Urk wil stuk grond van Noordoostpolder kopen
Leegstand en verpaupering van een overbodig bedrijventerrein is een beter gebruik dan landbouw?
Directie MC Ziekenhuizen in Top 50 grootverdieners
Kun je dat bewijzen, of is dat gewoon slap links gepraat? Want de ontwikkeling van de zorgkosten is zeer duidelijk. Ga naar CBS Statline, zorgkosten. 1995-2001, voor de privatisering: 10-11% duurd...
'Versierkunstenaar' exposeert eigen werk
Zag haar op tv. Mooie en kleurige stukken. En die ballen zijn mooi gevonden.
Rapport: grote fouten bij aanleg golfbaan Emmeloord
Sinds wanneer is het aanleggen van golfbanen überhaupt een overheidstaak geworden? Die vereniging kan het zelf doen, of niet. Verspilling van belastinggeld en vernietiging van het landschap zo.
Burgemeester Weerwind gaat vloggen over zijn werk
Het deugt als het goed is, en het is goed als het deugt. "Vloggen is niet zo makkelijk wat menigeen denkt!
Directie MC Ziekenhuizen in Top 50 grootverdieners
De hr Winter heeft een veel hoger inkomen dan het vermelde hij heeft nog een aantal bedrijven in de zorg waar hij mee verdient , kan weleens richting miljoen gaan
Omwonenden kritisch over plannen Europalaan
Parkeerplaats Jumbo afsluiten tegenover Scandinaviëlaan. En geen shared space gebied. Dit kan het aantal verkeersdeelnemers niet aan. Dus een aparte strookparkeren gescheiden van de rijbaan zo...
Omwonenden kritisch over plannen Europalaan
Een slecht plan het is op die plek veel te druk met aan en afrijden auto's naar de diverse winkels . Maak een plan om het versnipperde parkeren op een plein te maken .er is dar wel ruimte voor...
Rapport: grote fouten bij aanleg golfbaan Emmeloord
Is de gemeente verantwoordelijk voor de golfbaan ? Laat de leden dit met elkaar oplossen. Dit geld kan beter gebruikt worden waar het echt nodig is .
Urk wil stuk grond van Noordoostpolder kopen
Wees blij dat dat nietszeggende gebied een betere bestemming krijgt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer