Provincie: vier ton voor natuuronderhoud

Flevoland 18 april 2017
Het provinciebestuur van Flevoland trekt jaarlijks vier ton uit om kleine natuurgebieden en groenstroken te onderhouden. Daarmee geeft het college van Gedeputeerde Staten invulling aan een motie van GroenLinks en SGP. Die partijen vreesden door het wegvallen van rijkssubsidie dat de zorg voor zo'n 4500 hectare natuur in het geding zou komen.

Decentralisatie
Tot 2014 werd het onderhoud van kleine natuurgebieden in Flevoland door het Rijk gefinancierd. Bij de decentralisatie van het natuurbeleid besloot de landelijke overheid zich alleen nog te focussen op de internationale natuurdoelen. De verantwoordelijkheid voor het landschap werd aan de provincies overgelaten. Voor de instandhouding van het Natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden was voldoende geld, maar de financiering van natuur- en landschapselementen schoot erbij in.

Breken met beleid
Uit een inventarisatie van singels, bomenrijen, poelen en bosjes is een berekening gemaakt van de jaarlijkse kosten, die zo'n 400.000 euro bedragen. Het geld gaat naar Flevolandschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en enkele particulieren. Hiermee breekt de provincie met het beleid om geen eigen middelen in te zetten voor taken die het Rijk heeft afgestoten.


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer