Samenstelling Raad van Toezicht Omroep Flevoland

Voorzitter Mevrouw W.J.H. Lodders (Helma), Zeewolde

Functie: Lid Tweede Kamer der Staten Generaal VVD fractie woordvoerder Pensioenen   Landbouw en voorzitter Vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport


Nevenfuncties:
- Lid Comité van  Aanbeveling (ambassadeur) van de Vereniging Flevoboulevard (vanaf 23 april  2013-heden)
- Lid Comité van  Aanbeveling bij Stichting Wierde te Breda 
(vanaf 19 september  2011-heden)
- Lid Comité van  Aanbeveling Toon Hermans huis Zeewolde 
(vanaf 13 mei  2011-heden)
 
(allen onbezoldigd)


Lid De heer drs. H. Dijksma (Harry), Almere

Werkzaamheden: adviseur en toezichthouder publieke en private organisaties

Toezichtfuncties:
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Afvalzorg NV te Nauerna, Assendelft en lid auditcommissie (tot mei 2015); 
- Voorzitter van de Raad van Toezicht Regiocollege, Zaandam;
- Voorzitter Raad van Commissarissen Beheer Flevoland Participaties BV voor MKB  en Technofonds Fonds   Flevoland;
- Lid Raad van Toezicht OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Almere Lelystad Airport) en lid auditcommissie;
- Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Medrie te Zwolle;
- Vice Chairman of the Board of the Supervisory Council of the Foundation Wetlands International (honorary/onbezoldigd);
- Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd);

Bestuursfuncties:
- Vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd)
- Secretaris van het bestuur van De12Landschappen (onbezoldigd)
- Lid van het koepelbestuur Landschappen.NL (onbezoldigd)
- Treasurer Association Wetlands International (onbezoldigd)
- Penningmeester Stichting RDIJ-award, Almere (onbezoldigd)
- Voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere (onbezoldigd)
- Vicevoorzitter VVD Kamercentrale Flevoland (onbezoldig

- Lid comité van aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd)


Lid De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie:
- DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V. 
- eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof

Overige functies:
- Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep
- Bestuurslid van de Windvereniging Oostelijk Flevoland


Lid De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

 

Functie: advocaat-partner bij De Haan Advocaten & Notarissen te Almere

 

Overige functies:

-Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB

-Lid Adviescommissie HRM en HBO-Rechten Hogeschool Windesheim Flevoland

 

Lid vacature

       Programmabeleid Bepalend Orgaan

 

Omroep Flevoland heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), voorheen Programmaraad genoemd. maandag 30 september 2013 Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de  uitvoering hiervan te toetsen. 

Het PBO wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De content moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.
Het PBO zal alle programma’s beoordelen op de kenmerken: ‘Omroep Flevoland leeft mee, is modern, is warm, is kritisch en straalt autoriteit uit!’
In een tijd waarin sprake is van globalisering, individualisering, zelfredzaamheid en digitalisering groeit de behoefte aan aandacht voor regionale en lokale uitingen waarbij mensen zich geborgen voelen en waarin sociale cohesie zichtbaar wordt.

Verbinding sluit daarom uitstekend aan bij de missie van Omroep Flevoland: Omroep Flevoland wil een bindmiddel zijn voor alle Flevolanders.

Het PBO verwacht van Omroep Flevoland dat de programma’s gericht zijn op (ver)binding tussen mensen in Flevoland in al haar facetten.
De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor en affiniteit hebben met de belangrijkste in de provincie Flevoland voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, gezondheidszorg, jongeren, landbouw, natuur, onderwijs, ouderen, sport, toerisme en recreatie, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Flevoland te hebben.
De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of opmerking voor het PBO, dan kunt u deze mailen naar: secretariaat@omroepflevoland.nl


De leden van het PBO van Omroep Flevoland zijn:

Jeanette van Tulder
Klaas Bouma
Pieter Jan Hilbers
Riet Rijs
Hester Kuper
Willemien Verbeek
Genia Soudain
Rinus Beuk
Gerrit Kramer

 Het PBO komt tenminste vier maal per jaar bijeen: 

1e kwartaal 

Bespreking van maatschappelijke trends op lang termijn media-aanbodbeleid.


2e kwartaal 

Evaluatie programmering.
Bespreking jaarverslag PBO.


3e kwartaal

Onderzoek naar het media-aanbodbeleid door het houden van brainstorm- of klankbordsessies.
Onderzoek eigen functioneren.


4e kwartaal 

Vaststelling van het media-aanbod(beleid) komend seizoen.
Bespreking van het jaarplan PBO.
Bereikbaarheid

 

Heeft u als inwoner van Flevoland suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO, dan kun je deze mailen naar:secretariaat@omroepflevoland.nl.