Nieuw lid gezocht

Omroep Flevoland is de regionale publieke omroep voor Flevoland. Omroep Flevoland is uitgegroeid tot een multimediale organisatie, die het nieuws dichtbij brengt en verankerd is in de samenleving.

Op dit moment hebben wij de volgende vacature: Lid Raad van Toezicht

Het medialandschap verandert in een razend tempo. Continue druk op de nieuwsvoorziening met bijbehorende financieringsstromen, vragen blijvend aandacht voor een efficiënte inzet van mensen en middelen. Ook brengt de verschuiving van de manier waarop nieuws zijn weg vindt, extra uitdagingen met zich mee en vraagt om een nog scherpere duiding van prioriteiten. Het wendbaar kunnen inspelen op deze veranderingen is van groot belang.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op de directie van Omroep Flevoland en de algemene gang van zaken bij de omroep. De directie is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de omroep. De directie is ook verantwoordelijk voor onder meer: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de kwaliteit, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en risicobeheersing. De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

  • Werkgeverschap van het bestuur;
  • Toezicht op het bestuur van de instelling;
  • Toetsing van de besluitvorming waaronder (strategisch) beleid, begroting en jaarrekening;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en fungeren als klankbord en sparringpartner van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment, inclusief de voorzitter, uit vijf leden. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, waarbij leden eenmaal herbenoembaar zijn voor een periode van vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht, wordt onder meer rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van de omroep en met een spreiding van achtergronden en deskundigheden. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

In verband met het vertrek van één van de toezichthouders is er binnen de Raad van Toezicht van Omroep Flevoland per 1 februari 2023 een functie vacant. Omroep Flevoland is daarom op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Er wordt gezocht naar een senior kandidaat met aantoonbare ervaring in de mediawereld, als ook algemene bestuurlijke ervaring en ervaring in het toezicht houden op organisaties. Ook heeft de kandidaat een breed netwerk zowel op regionaal als bestuurlijk niveau en is maatschappelijk geëngageerd.

De kandidaat heeft het vermogen om op collegiale, bindende en structurerende wijze de functie binnen de Raad van Toezicht te vervullen. De kandidaat is een teamspeler en bruggenbouwer. De kandidaat beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om met voldoende sociale intelligentie en kritisch vermogen een vormende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht.

De kandidaat dient daarnaast het vermogen te hebben om met autoriteit, een natuurlijk gezag en met een hoog gehalte van empathische “inclusie” de rol in de Raad van Toezicht te vervullen. De kandidaat is in staat om toezicht te houden op de kwaliteit, integriteit en consequenties van de besluitvorming in de Raad van Toezicht en helpen in het benoemen en bepalen van doelstellingen en risico’s omroep breed.

De Raad van Toezicht hecht waarde aan een diverse samenstelling van de leden waarmee de raad gevormd wordt en alle regio’s in Flevoland zich vertegenwoordigt voelen. Daarom wordt gestreefd naar een regionale, maar bovenal evenwichtige verdeling van de zetels.

Informatie en sollicitatie

Uw sollicitatiebrief met cv kunt u uiterlijk tot en met 15 oktober 2022 sturen naar Omroep Flevoland, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht, postbus 567, 8200 AN te Lelystad of per e mail naar: secretariaat@omroepflevoland.nl. Voor inlichtingen kunt u eveneens contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht via bovenstaand e-mailadres.