Oproep oppositie blijft zonder resultaat

LELYSTAD
De oproep van vier Lelystadse oppositiepartijen om direct na de zomervakantie met voorstellen te komen om een dreigend tekort van 1,4 miljoen euro te dekken, bleef dinsdagavond zonder resultaat.

Tijdens een extra vergadering verwierp een meerderheid van de raad moties van D66, Leefbaar Lelystad, CDA en GroenLinks. De andere partijen vinden het beter om na de vakantie zorgvuldig over bezuinigingen na te denken. Ook is niet zeker dat het tekort dit jaar echt op 1,4 miljoen uit komt.

In een af en toe felle vergadering verweet de oppositie het college dat die de raad te laat over het dreigende tekort heeft geïnformeerd. Was die informatie voor de laatste vergadering van 30 juni bekend geweest, dan had de raad vorige week mogelijk andere besluiten genomen.

De SP oogstte kritiek met haar opmerking dat de oppositie een show voor de bühne opvoerde.

reacties (21)

 • WvL

   

  Er is rekening gehouden met onzekerheden als het gaat om Wmo en Jeugdhulp. Is in Lelystad een budget binnen de Wmo en Jeugdhulp voor gereserveerd, dat eerst kan worden ingezet als er tekorten ontstaan op deze onderdelen van de begroting. Dat het Rijk tussentijds aanpassingen doet en de verdeelmodellen Wmo en Jeugdhulp vanaf 2016 veranderen maakt het allemaal niet makkelijker, daar hebben alle gemeenten mee te maken. Daarom overleggen/onderhandelen gemeenten nog veel met elkaar en met het rijk want het pakt soms wel heel vreemd uit.

  reageer
 • frits

   

  Sla de financiele verordening 2012 gemeente Lelystad erop na. Artikel 5 lid 5 geeft de mogelijkheid om zonder maximering binnen de subprogramma's met budgetten te schuiven. Dat gebeurt zonder college- of raadsbesluiten. Het is naief om te denken dat van zo'n mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt. Afwijkingen van beperkte omvang (tot €50.000) hoeven daarnaast ook niet naar college of raad verantwoord te worden. Maar met honderden producten in een gemiddelde gemeentebegroting, kan de afwijking dus honderden keren die €50.000 bedragen. Dat gaat dus om miljoenen.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Laten we het zo zeggen: ik ben niet Leo Caniels (die ik zeer waardeer en ken overigens) en u bent blijkbaar niet Hugo Teerds ( maar de SP en hun wethouder zeer toegenegen, anders was uw reactie niet van dien aard geweest). Maar u praat als een SP 'er die net zo reageert als Hugo Teerds... En ik weet nog steeds behoorlijk veel van begrotingscycli, niet in de laatste plaats omdat ik daar ooit voor gestudeerd heb. Uw laatste zin roept ook weer veel vreemde gevoelens op: 'lang voorziene ontwikkelingen', sorry maar daar had het vorige college al mee afgerekend, als het klopt. Ik noem het woord paniek niet, maar wel 'alertheid', zeker bij een college dat de neiging heeft te strooien met vreemde subsidies. Niet de 'core' business.. En ik ken niet iedereen op de tribune, ik zat de laatste vergadering thuis achter de computer te kijken. En ik vond de 'content' behoorlijk stuitend: zeker de reacties van de SP, daarmee kun je geen afspraken maken....

  reageer
 • flopje

   

  U heeft het mis boor meneer Caniëls. Ik heb niets met de SP of de heer Teerds te maken. Beetje vreemd en nogal ongefundeerd dat u hem met mij in veband brengt. En ja, ik was inderdaad ook op de tribune aanwezig, En ik blijf bij mijn stelling dat u blijkbaar nog steeds weinig van besturen en begrotingscycli weet. Anders zou u nu niet zo vreemd reageren op al lang voorziene ontwikkelingen die weliswaar onplezierig zijn en pijn gaan doen, maar niet onoverkomelijk en zeker geen aanleiding zijn voor de paniek waarvoor u oproept.

  reageer
 • frits

   

  Ik hoop dat u ongelijk heeft. Het zou heel erg zijn als iemand met zo weinig inzicht in hoe het er bij de gemeente aan toe gaat, fractievoorzitter is.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • frits

   

  Integendeel, ik weet heel erg goed waar ik het over heb. De financiele regels van Lelystad maken het mogelijk om binnen een programma financieel tussen producten te schuiven.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Laten we nu maar namen noemen: de heer Teerds is Flopje en weet echt niets van begroten, vooral ingegeven door het risico dat daarmee zijn wethouder beschadigd zou kunnen worden... De gaten in de Lelystadse begroting zijn in de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door het grondbedrijf: uitgifte van grond waarvoor geen rendement is gehaald, en door risico's op nog te nemen besluiten. De risico's vanuit het rijk waren tot voor kort (decentralisatie van de zorg) redelijk in kaart. Nu dus niet meer. Reden waarom het college met klem is gevraagd adekwaat te reageren op ontwikkelingen. Dat is blijkens de urgentie van een extra vergadering door het college gebagatelliseerd. De heer Teerds (Flopje) moet beseffen dat hij niet voor het college moet spreken, omdat hij daarmee zijn eigen wethouder schade kan toebrengen. De heftige reacties van de heer Teerds in de Raad gisteren spreken echter boekdelen. Leest u vooral ook het commentaar van Kees Bakker in de Flevopost.

  reageer
 • flopje

   

  Sorry, maar het blijft totale onzin wat u beweert! U heeft ondanks uw raadslidmaatschap dus blijkbaar nog weinig begrepen van besturen en begroten. En voor u nu weer op 'gaten' en 'tegenvallers' ingaat: die worden uitsluitend veroorzaakt door maatregelen van het Rijk, zeker niet door het wel degelijk voorzichtige financiële beleid hier in college en raad. Uw analyse slaat net als die van uw raadsleden de plank volledig mis. Om concreet te zijn: het korten van 1,9 miljoen door het Rijk zoals aanleiding was voor dit debat, was bij de begrotingsbehandeling vorig jaar al als mogelijke korting genoemd door het college, inclusief de wijze waarop dat zou kunnen worden opgevangen. Dus dat uw raadsleden deden alsof dit onverwacht uit de lucht kwam vallen, of door het college niet tijdig zou zijn gemeld, kan alleen geweten worden aan het niet lezen, niet luisteren, en niet begrijpen van toegezonden stukken. Nogal ontluisterend allemaal.

  reageer
 • Rinus

   

  Duidelijk geen kennis van zaken. Dit is roepie roepie.

  reageer
 • Flevowatcher

   

  Zeker geen onzin, en was het maar waar dat Lelystad een voorzichtig, laat staan vooruitziend beleid voert. Het tegendeel is waar: gaten dichten, reserves opeten en vooral weinig vooruitzien. Ieder jaar krijgt de raad weer nieuwe 'onvoorziene tegenvallers' voor de kiezen, maar toch presteert het college het iedere keer weer om dubieuze projecten te financieren, en miljoenen in bodemloze putten te gooien. Dat Lelystad nog niet failliet is, is uitsluitend aan de landelijke bronnen te danken.. En als u niet weet waar ik het over heb, dan moet u zich beter laten informeren. Ik zat in de raad en heb wel zeker een behoorlijke kennis van de financiële cyclus. Dat wil niet zeggen dat ik goedkeur zoals dat in Lelystad gebeurt. En ook zeker: grootste subsidieslurper, sportbedrijf en sportvoorzieningen moeten hard aangepakt worden, ten faveure van een groener en milieubewuster beleid. Er zijn partijen die hard schreeuwen, maar geen deuk in een pakje boter kunnen maken, omdat ze hun wethouder uit de wind willen houden. Dat is wat ik gisteravond constateerde. En dat is jammer voor het duale systeem, en helemaal voor Lelystad, dat door de halstarrige houding van het college nu helemaal vastloopt.

  reageer
 • frits

   

  Misschien moeten de coalitiepartijen zich maar eens realiseren dat binnen een programma niet allen het college, maar ook de ambtenaren hun eigen gang kunnen gaan. Geld dat bestemd is voor cultuur, kan nu zo maar gebruikt worden om tekorten bij het Grondbedrijf te dekken. Geld voor bestemmingsplannen naar evenementen. Geld voor speeltuintjes naar wegenonderhoud. Om maar voorbeelden te noemen van zaken die nu in één programma zitten.

  reageer
 • flopje

   

  Wat een totale onzin weer hier. Het lijkt wel of mensen gewoon niet weten, of willen weten, hoe een financiële cyclus, of het financiële beheer van gemeenten werken! Lelystad voert een voorzichtig, vooruitziend en gedegen financiëel beheer. Dat geeft rust en de gelegenheid goed over maatregelen na te denken en te overleggen. Sommige partijen doen dat liever niet, is teveel werk of moeite of zo, en reageren onnodig hijgerig en populistisch op persberichten. Wees blij dat de meerderheid van de raad verstandiger is, en gedegen beleid en financiën voorstaat! Anders hadden we hier dezelfde rellen en problemen als in sommige andere steden. Subsidies zijn geen cadootjes, zoals hier ook wordt gezegd, maar dienen een doel, er moet iets mee worden bereikt voor burger en stad. En doet dat over het algemeen ook. Of willen mensen hier de grote subsidieslurpers, sportvoorzieningen, aanpakken en afbouwen? Nee toch?

  reageer
 • frits

   

  Wat Lelystad doet is dus niet fatsoenlijk begroten. Veel gemeenten stellen hun begroting ieder kwartaal bij. Tekorten en meevallers en extra geldvragers worden direct verwerkt. Lelystad doet dat niet, en verwerkt alle mutaties over het jaar pas na afloop van het jaar. Dat kan tot schrikbarende conclusies leiden, zoals bij de jaarrekeing 2010, toen er plots 10 miljoen tekort bleek te bestaan. Als raad kun je dan helemaal niets meer, behalve de (weerstands)reserves leeg halen. Dat moet je als raad niet accepteren. Maar ja, de raad accepteert hier ook dat het college al een voorselectie maakt uit mogelijke ruimtevragers. Veel voorstellen bereiken de raad daardoor niet eens.

  reageer
 • raadsvolger

   

  De VVD woordvoerder verdedigde in alle toonaarden het College, want de verantwoordelijk wethouder is op vakantie op IJsland ( zeker bij de Icesave bank). Nu moest een VVD wethouder door het stof als plaatsvervanger van de PvdA wethouder. Als de PvdA wethouder wel aanwezig zou zijn geweest had de VVD woordvoerder , als enige van de VVD raadsleden aanwezig,wel uit een ander vaatje getapt.

  reageer
 • ABS

   

  Het grote probleem is dat begrippen als democratie en dualisme volslagen aan Lelystad voorbij gegaan zijn. De partijen zijn niets meer of minder dan kleine dictatuurtjes. Als een partij in het college zit is er binnen de eigen partij geen ruimte voor kritische vragen of initiatieven. De wethouders zijn autonoom en de raadsleden zitten erbij, kijken ernaar en stemmen overal mee in. Kijk wat dat betreft nog maar eens terug naar de beschamende vertoning in de vorige raadsperiode van de PvdA toen een raadslid bij hoge uitzondering weigerde in te stemmen met een voorstel waar buiten het college absoluut geen draagvlak voor was (hoezo dualisme?). Het voorstel om meer dan zes programma's in de begroting te zetten kunnen de oppositiepartijen wel willen maar worden 'gewoon' (hoezo democratie?) van tafel geveegd, want wij (de collegepartijen) vinden het niet nodig.

  reageer
 • raadsvolger

   

  Zoals reeds vaker is voorgekomen worden precaire onderwerpen net voor de vakantieperiode behandeld of in de gemeentelijke publikaties ( bestemmingsplannen,sloopvergunningen e.d.) gepresenteerd, opdat burgers c.q. raadsleden niet of niet tijdig kunnen reageren. Bijv. Na 10 weken!!!! eindelijk een schriftelijke reactie ontvangen en nog wel op 30 juni 2015 om 15.00 uur. Dus 4 uur voor de laatste raadsvergadering voor het reces begon.

  reageer
 • KC

   

  Bij laatste raadsvergaderingen werden nog subsidie cadeautjes uitgedeeld, terwijl het college al wist dat zij veel minder geld kreeg uit het gemeentefonds en ook minder kreeg voor jeugdzorg en de huishoudelijke hulp. Als dat toen bekend was gemaakt, dan was er zeer zeker anders gestemd. Vandaar mijn opmerking over de SP. Het college wil nu het tekort waarschijnlijk uit de reserves halen. Wie zijn daarmee de dupe, juist de burgers.

  reageer
 • Rinus

   

  Leg eens uit wat er mis is met fatsoenlijk begroten en niet gedurende het lopende jaar bijvoorbeeld iets wegbezuinigen.

  reageer
 • frits

   

  Het college krijgt hier te veel vrijheid doordat er maar zes programma's in de programmabegroting zitten. Dat is heel weinig in vergelijking met andere gemeenten. Het college kan daardoor vrijelijk met potjes geld schuiven. De raad kan beter eens kiezen voor duidelijk afgebakende programma's, die aansluiten bij wettelijke taken en vrije taken. Als ik zo naar andere gemeenten kijk, dan zou logisch zijn: (1) bestuur en overheidsparticipatie, (2) financien, (3) basisregistraties, (4) openbare orde, vergunningen en handhaving, (5) sociale zaken en participatie, (6) zorg, volksgezondheid, welzijn, (7) onderwijs en jeugd, (8) afval, riolering, duurzaamheid, energie, (9) omgevingswet en leefbaarheid, (10) wegen, verkeer en vervoer, (11) stadsontwikkeling, wonen, werken, grondbedrijf, (12) groen, sport, recreatie, water, (13) KUBA, kunst en lokale omroep.

  reageer
 • frits

   

  De inwonerspartij en de VVD zijn nu echt door de mand gevallen. Altijd doen alsof ze voor fatsoenlijk en verantwoordelijk begroten zijn, maar nu vooral een falende wethouder de hand boven het hoofd houden om de coalitie te sparen. En zo'n opmerking dat het niet echt zeker is of het tekort ontstaat... de kans is aanzienlijk dat het tekort juist nog veel groter wordt.

  reageer
 • KC

   

  De SP zit op het pluche en dan laten zij hun ware gezicht zien. Wie zijn nu echte verliezers, juist hun kiezers de gewone burgers.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert