Mediaraad

Omroep Flevoland heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), voorheen Programmaraad genoemd. Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de  uitvoering hiervan te toetsen. 

Het PBO wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De content moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.

Het PBO zal alle programma’s beoordelen op de kenmerken: ‘Omroep Flevoland leeft mee, is modern, is warm, is kritisch en straalt autoriteit uit!’
In een tijd waarin sprake is van globalisering, individualisering, zelfredzaamheid en digitalisering groeit de behoefte aan aandacht voor regionale en lokale uitingen waarbij mensen zich geborgen voelen en waarin sociale cohesie zichtbaar wordt.

Verbinding sluit daarom uitstekend aan bij de missie van Omroep Flevoland: Omroep Flevoland wil een bindmiddel zijn voor alle Flevolanders.

Het PBO verwacht van Omroep Flevoland dat de programma’s gericht zijn op (ver)binding tussen mensen in Flevoland in al haar facetten.
De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor en affiniteit hebben met de belangrijkste in de provincie Flevoland voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, gezondheidszorg, jongeren, landbouw, natuur, onderwijs, ouderen, sport, toerisme en recreatie, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Flevoland te hebben.
De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of opmerking voor het PBO, dan kunt u deze mailen naar: secretariaat@omroepflevoland.nl


De leden van het PBO van Omroep Flevoland zijn:

Sonja Zimmerman
Joekie Post-Brouwer
Pieter Jan Hilbers
Hester Kuper
Willemien Verbeek
Genia Soudain
Rinus Beuk
Gerrit Kramer

 Het PBO komt tenminste vier maal per jaar bijeen: 

1e kwartaal 

Bespreking van maatschappelijke trends op lang termijn media-aanbodbeleid.


2e kwartaal 

Evaluatie programmering.
Bespreking jaarverslag PBO.


3e kwartaal

Onderzoek naar het media-aanbodbeleid door het houden van brainstorm- of klankbordsessies.
Onderzoek eigen functioneren.


4e kwartaal 

Vaststelling van het media-aanbod(beleid) komend seizoen.
Bespreking van het jaarplan PBO.
Bereikbaarheid

 

Heeft u als inwoner van Flevoland suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO, dan kun je deze mailen naar:secretariaat@omroepflevoland.nl.