Regeerakkoord: dit betekent het voor Flevoland

FLEVOLAND • Wo 15 december 2021 | 15:45 • Woensdag 15 december 2021 | 15:45

De fracties van de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hebben een coalitie gevormd. Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees hebben woensdagmiddag het nieuwe regeerakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Over grote thema's hebben de vier partijen nog geen afspraken gemaakt. Zij willen hier ook de oppositie in de Tweede Kamer bij betrekken. Over andere thema's zijn wel besluiten genomen.

Lelylijn wordt aangelegd
Het kabinet gaat de komende twaalf jaar 250 miljoen euro per jaar, ofwel totaal drie miljard euro, opzij zetten om de Lelylijn aan te leggen. Het kabinet wil dit doen met medefinanciering van de regio en geld uit Brussel. Volgens de financiële bijlage van het coalitieakkoord zou de Lelylijn er in 2038 kunnen zijn. "We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland."

Toekomst Lelystad Airport nog onduidelijk
Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de opening van Lelystad Airport. In het regeerakkoord staat dat de aandacht gaat naar het verminderen van de negatieve effecten van de luchtvaart. Rond Schiphol gaat het dan over stikstof, fijnstof, maar ook geluidsoverlast. Het kabinet wil daarom een allesomvattende oplossing hebben voor de hele luchtvaart. "Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen."

Kabinet wil er jaarlijks 100.000 woningen bij
Het coalitieakkoord zegt wel dat er jaarlijks 100.000 woningen moeten worden gebouwd. Daarvan moet tweederde betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Het akkoord zegt dat er in heel Nederland wordt gebouwd, zowel binnen- als buitendijks, maar bij voorkeur bij bestaande infrastructuur en knooppunten. Flevoland valt onder één van de eerder aangewezen veertien verstedelijkingsgebieden, de Metropoolregio Amsterdam. Voor de bereikbaarheid van deze veertien gebieden komt 7,5 miljard euro beschikbaar.

Het akkoord zegt verder: "In de vernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda komen afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel: "We versnellen de woningbouw door innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefab-woningen wordt hiermee opgeschaald. Ook stimuleren we circulair bouwen. Met de bouwagenda nemen we ook belemmeringen voor klimaatbestendige en natuur-inclusieve bouw weg."

Regie over besluit datacentra
Voor de besluitvorming over het geplande datacentrum van Meta bij Zeewolde komt het te laat, maar het kabinet wil meer regie over hyperscale datacentra. Deze centra "leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde. Daarom scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan."

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening keert terug in het nieuwe kabinet en krijgt een regierol voor het ruimtelijk beleid, nadat dit tot nu toe vooral door de provincies en gemeenten is bepaald.

Landbouw moet duurzamer worden
Het nieuwe kabinet volgt de lijn van Rutte III om de landbouw de komende jaren duurzamer te maken en de natuur te versterken. Alleen al voor de landbouw wordt tot 2030 4,3 miljard euro uitgetrokken, waarvan 2,1 miljard voor de zogeheten natuurinclusieve landbouw. Tegelijk reserveert het kabinet 6,1 miljard voor de uitkoop van melkvee, pluimvee en varkensbedrijven in de aanpak van het stikstofprobleem. Dit is onderdeel van een transitiefonds van 25 miljard "voor het onontkoombaar terugdringen van de stikstofuitstoot en -depositie. (...) In bestuurlijke afspraken met provincies worden voorwaarden vastgelegd aan het vrijgeven van rijksbudget."

Over de voor Urk belangrijke visserijsector is het akkoord heel kort: "Gezien de uitdagingen voor de visserij moet er voldoende ruimte en perspectief zijn voor innovatie en diversificatie."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel