"Zie je, ik had gewoon gelijk!" schrijft tegenstander windmolens aan burgemeester

CREIL • Do 19 augustus 2021 | 23:04 • Donderdag 19 augustus 2021 | 23:04

Jarenlang streed Piet Reinders uit Creil tegen de komst van Windpark Noordoostpolder. Hij moest zich erbij neerleggen dat de molens er kwamen. Maar nu zegt hij het gelijk alsnog aan zijn kant te hebben. Gesteund door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie schreef de 84-jarige voorman van de Stichting Rotterdamse Hoek een open brief aan de nieuwe burgemeester van Noordoostpolder.

In de brief vraagt hij opnieuw om aandacht voor overlast die hij ervaart van de windmolens. Dit windpark staat langs de Westermeerdijk, niet ver van de woning van Reinders. Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde onlangs dat omwonenden overlast kunnen ervaren van windmolens. En dat er daarom bij plannen voor nieuwe parken genoeg rekening moet worden gehouden met mensen die in de buurt wonen.

Raad van State
Al in 2008 zei Reinders dat de molens van Windpark Noordoostpolder voor geluidsoverlast zouden zorgen en dat de schaduw van de wieken ook hinderlijk zou zijn. Samen met anderen vocht hij de komst van het windpark aan en dat liep tot aan de Raad van State. De argumenten van de tegenstanders werden daar van tafel geveegd en het park werd gebouwd. Inmiddels draaien de molens alweer jaren.

"De uitspraak van het Europese Hof onderstreept toch echt wat ik al jaren zeg. Dat er wel degelijk overlast is, of kan zijn. Ik heb nu deze brief gestuurd, om toch weer aandacht voor het probleem te vragen. Het zou toch mooi zijn als er een soort compensatie komt voor de overlast die wij hebben van de molens. Ik had gewoon gelijk!", zegt Reinders.

Weinig vertrouwen in de politiek
Ook op andere plekken wordt de recente uitspraak van het Europees Hof door tegenstanders aangegrepen in de strijd tegen windmolenparken. Zo vindt een groep inwoners van Ketelhaven dat de bouw van Windplan Groen in Dronten moet worden stilgelegd, omdat de vergunningen op een onrechtmatige manier zouden zijn verleend. Piet Reinders denkt overigens niet dat de molens langs de Westermeerdijk bij Creil ooit nog weer zullen worden weggehaald. De 84-jarige verwacht niet al te veel van de brief die hij aan burgemeester Roger de Groot geschreven heeft: "In de politiek heb ik niet zo veel vertrouwen meer."

De volledige tekst van de open brief aan de burgemeester van Noordoostpolder
Geachte heer De Groot,

U hebt bij uw aantreden gezegd burgemeester van en voor de mensen in de Noordoostpolder te willen zijn.

Wij vragen daarom uw aandacht voor een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over windmolenlawaai. De Afdeling bepaalde dat de geluidnormen voor windmolenparken in het Activiteitenbesluit milieubeheer in strijd met Europees recht zijn vastgesteld. Deze normen mogen niet meer worden toegepast.

Deze uitspraak is bijzonder relevant voor de Noordoostpolder: het windpark alhier was het eerste park dat werd vergund met gebruikmaking van deze normering. Sterker nog: de normering werd in nauw overleg met het College van B&W vastgesteld en was op maat gesneden voor dit windpark. Wij schetsen hieronder heel kort de gang van zaken bij die vaststelling.

Maar eerst vragen wij uw aandacht voor het feit dat de Afdeling ook bepaalde dat (negatieve) gevolgen van deze normering voor omwonenden zo mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt. Uiteraard betekent dat niet dat u de vergunning voor het windpark nu moet intrekken. Maar wat u wel moet doen is de geluidsnorm herzien, gebaseerd op een MER en niet op de Abm-norm die immers niet langer geldt, zodat deze in overeenstemming komt met Europees recht. Wij wijzen op de SBM richtlijn die eist dat er geen verslechtering van het milieu plaatsvindt door een MER-plichtige activiteit. Verruiming van een geluidsnorm tbv een MER-plichtige activiteit is hiermee in strijd en er is nu juist wel een verruiming doorgevoerd.

Daarnaast zouden wij graag zien dat het college van b&w aansprakelijkheid aanvaardt voor de materiële en immateriële schade die omwonenden lijden ten gevolge van deze onrechtmatige daad: niet alleen het rijk, ook de gemeente heeft gehandeld in strijd met Europees recht. Wij hopen dat omwonenden niet opnieuw het juridische moeras van het bestuursrecht worden ingestuurd. U ziet dat het zomaar 10 jaar kan duren voordat er recht gesproken wordt.

Ons staat dus niet in de eerste plaats een gang naar de rechter voor ogen, ook niet waar het gaat om een nieuwe, betere, geluidsnorm. Wij hopen, na de " toeslagenaffaire" nu echt op een andere houding bij onze bestuurders jegens hun burgers. Dat bestuurders naast hun burgers gaan staan in plaats van tegenover hen. Wij staan open voor overleg. Dat stonden wij ook toen het park werd voorbereid, maar toen stonden wij voor een stevig gesloten deur. Mogen wij een beroep op u doen?

De gang van zaken bij de totstandkoming van deze normering was, heel kort samengevat, als volgt. Het College van B&W was groot voorstander van het grote windpark dat hier langs de dijken moest komen. De geluidsnormering was echter een probleem. Er stond op een deel van de beoogde locatie al een klein windparkje en dat voldeed al niet aan de gestelde geluidsnorm. In het MER van het beoogde nieuwe, veel grotere, park stond al dat dit park niet aan de gangbare geluidsnormering in het landelijk gebied zou kunnen voldoen. Er werd een stuurgroep opgericht met daarin de initiatiefnemers, de rijksoverheid (de ministeries die over de SDE-subsidies en de milieunormen gingen), provincie en gemeente. Wij waren als bewonersorganisaties niet welkom in deze stuurgroep. Wij moesten zelfs een beroep doen op de WOB om de verslagen in handen te krijgen. Uit die verslagen blijkt duidelijk dat het rijk op zich nam om de geluidsnorm op rijksniveau te regelen zodat de gemeente niet langer verantwoordelijk was voor de noodzakelijke oprekking.

Wij hebben de Tweede Kamer gevraagd niet in te stemmen met de desbetreffende wijziging van het Activiteitenbesluit omdat de nieuwe norm, anders dan de Minister stelde, niet beleidsneutraal was én de rechtspositie van omwonenden zeer zou verzwakken. De Tweede Kamer stelde tot drie maal toe schriftelijke vragen en werd niet overtuigd. Bij het demissionair worden van het kabinet (Balkenende IV) verklaarde de Kamer dit dossier dan ook controversieel, waardoor de wijziging stil kwam te liggen. Dit werd een groot probleem voor het windpark Noordoostpolder. De aanvraag om de SDE-subsidie vereiste dat er ontwerp-vergunningen in procedure waren en dat laatste moest wachten op de nieuwe (verruimde) geluidsnorm van het rijk. Groot was onze verbazing (en boosheid) toen plotseling -op de dag van de bordesfoto van het nieuwe kabinet (Rutte I)- de wijziging van het Activiteitenbesluit toch in het Staatsblad stond. En jawel, enkele weken daarna stonden de ontwerp-vergunningen voor het windpark Noordoostpolder in de krant.

Wij hebben uiteraard bezwaar gemaakt en zijn na afwijzing van onze bezwaren (waarbij er op geen enkel punt dat wij naar voren brachten door de gemeente zelfs maar eens contact met ons werd opgenomen; wij werden echt als "de vijand" beschouwd) in beroep gegaan bij de Raad van State. Wij kregen de Afdeling helaas niet zo ver om zich uit te spreken over de (on)wettelijkheid van deze normering.

Uiteindelijk is dat nu dan toch gelukt en is vast komen te staan dat deze normering tot stand is gekomen in strijd met Europees recht.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel