Waterpeil moeras Oostvaardersplassen omlaag

LELYSTAD
De provincie wil vanaf de zomer van 2017 het waterpeil in het westelijk moerasgebied van de Oostvaardersplassen voor twee tot vier jaar verlagen. Dat moet de vogelstand verbeteren.

Dat blijkt uit het Beheerplan Oostvaardersplassen, dat vanaf deze week ter inzage ligt. Het plan is opgesteld door het Rijk, maar de provincie en Staatsbosbeheer gaan het uitvoeren.

Riet kaalgevreten
Grauwe ganzen hebben het riet in het moeras de afgelopen jaren op veel plekken dusdanig opgevreten dat andere vogelsoorten zijn verdwenen. Door het waterpeil te verlagen, groeit het riet in circa drie jaar weer aan. Daardoor kunnen soorten als de kiekendief, woudaap of porseleinhoen weer terugkeren.

Provincie verantwoordelijk
Het Rijk stelde enkele jaren terug voor het waterpeil in het gehele moerasgebied in één keer te verlagen. Daar waren vogelorganisaties fel op tegen, omdat zij bang waren dat bepaalde vogelsoorten dan helemaal uit de Oostvaardersplassen zouden verdwijnen. De provincie is sinds 2014 verantwoordelijk voor het natuurbeheer en zegt bevoegd te zijn om zelf te bepalen hoe de peilverlaging stapsgewijs wordt ingevoerd.

Kwart eeuw geleden
Het waterpeil in de Oostvaardersplassen is een kwart eeuw geleden, tussen 1988 en 1992, voor het laatst verlaagd. Herstel van het riet heeft er daarna voor gezorgd dat de vogelstand ongeveer tien jaar weer goed was. Als Natura 2000-gebied heeft de provincie de verantwoordelijkheid om te zorgen dat van 31 vogelsoorten de stand op orde is.

reacties (7)

 • Erica Hennekes

   

  Wat betreft de waterstandverlaging, heeft men dus geluisterd naar deskundigen uit de hoek van de vogelbescherming. Over het beheer van de grazers in de toekomst is nog niets bekend. Het huidige beheer handhaven is m.i. niet te combineren met de plannen voor Nationaal Park niet met de drooglegging en ook niet met de plannen voor edelherten in de Hollandse Hout. Het beheerplan is gebaseerd op verouderde gegevens. Het laatste SOVON broedvogelrapport is buiten beschouwing gelaten. Had men dit wél meegewogen, dan was het antwoord op de volgende vraagstelling uit het beheerplan overduidelijk. "Wanneer uit monitoring blijkt dat begrazing door grote herbivoren, tegen de verwachting in, het behalen van Natura 2000-doelen in de weg staat, zal er opnieuw naar deze aanpak gekeken moeten worden".

  reageer
 • palinglcw

   

  haha en stap 2 is zeker oostvaardersplassen verkleinen en almere daarop uitbreiden ? net zoals de groene strook tussen oostvaardersplassen en de veluwe die nu ook bebouwd gaat worden met woonhuizen. let maar op 2025 (almere breid uit)

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Wanneer er een reset zou komen voor alléén het westelijk deel, zou ik dat zeer toejuichen. In het beheerplan wordt echter aangegeven dat het gehele moeras enkele jaren zal worden drooggelegd. Dat zal inhouden dat er gedurende ca. 6 jaar voor veel moerasvogels geen plaats zal zijn in de Oostvaardersplassen. Het ministerie EZ wil daarbij het oostelijk deel van het moeras waterhuishoudkundig verbinden met het westelijk deel. Daardoor zullen de plassen langs de Knardijk eerder én langduriger droogvallen. Het kans is groot dat deze plassen dan volledig met riet zullen dichtgroeien en de grauwe ganzen niet meer in staat zullen zijn dit rietland open te breken. Dan zitten we vanaf de Knardijk tegen uitgestrekte rietvelden aan te kijken. De Oostvaardersplassen zullen dan niet alleen veel natuurwaarden verliezen,maar het zal dan ook niet meer aantrekkelijk zijn voor de vogelaars om hier naar toe te komen.

  reageer
 • Harry

   

  Lees waterstand verlagen is minder vogels is minder gevaar voor de zilveren vogels van Lelystad Airpoort. En zo is de circel rond...

  reageer
 • Martijn de Jonge

   

  Dit bericht lijkt weinig onderbouwing te hebben, vreemd! De moerasvogels nemen af door grote grazers die vossen faciliteren door rietpaden te maken. Die relatie met de grauwe ganzen was in 1988 van toepassing en nu niet meer. Wel werd vanaf 1988 eveneens het westelijk deel droog gelegd wat daardoor ingeklonken is en onder het niveau van het oostelijk compartiment ligt. Gevolg o.a. boomsterfte omdat die in het water kwamen te staan bij hernieuwde innundatie. Oorzaak van het verdwijnen van de blauwe kiekendief heeft niets met riet te maken maar met het ontbreken van prooidieren. Die zijn door het het intensieve rondbanjeren van de grazers praktisch verdwenen. Het verdwijnen van moerasvogels, lepelaars historisch laag dit jaar, komt ook door slechte waterkwaliteit. Weinig doorzicht en weinig voedsel hebben bijvoorbeeld kleine zilverreiger verdreven. Maar goed als je het westelijk deel dus opnieuw droog gaat zetten zal dat nog verder inklinken en zal er van een uniform peilbeleid in de Oostvaardersplassen geen sprake zijn. 't Blijft aanmodderen!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • kees d.

   

  Dit is een heel goed plan!! Het gebied was ooit bedoeld voor vogels.

  reageer
 • J.P

   

  Tsja heb je een aantal mooie kijkhutten van een paar duizend euro per stuk . Bij waterstand verlaging komen die straks dus droog te liggen en worden dus zinloos te bezoeken. Evenals dat er minder soorten watervogels er zullen zijn. dat is gewoon de oostvaardersplassen danwel de bezoekers centra de nek omdraaien

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert